Vybrané články Pavla Večeři k dějinám médií:

Tato stránka nabízí odkazy na elektronická znění některých článků PhDr. Pavla Večeři, Ph.D. z Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně. Prosím všechny čtenáře, aby kolegu Večeřu v případě dalšího využití článků řádně citovali. Přesný odkaz na původ článků uvádíme vždy v jejich záhlaví (naspodu strany).

Média první republiky (1918-1938):

Cílem příspěvku Marmaggiho aféra: úloha katolicismu optikou dobových tištěných médií levice je odpověď na to, jakým způsobem v době vrcholící Marmaggiho aféry tři vybrané levicově orientované, rozhodně však protikatolicky zaměřené listy (socialistické Moravské slovo, sociálně demokratický Večerník Práva lidu, komunistické Rudé právo) prezentovaly katolicismus a jaká východiska z krize Marmaggiho aféry nabízely. Klíčová slova: první republika – média I. republiky – tištěná média I. republiky – politické strany ČSR – Marmaggiho aféra – Francesco Marmaggi.

Cílem práce Reflexe politiky Jana Šrámka na stránkách vybraných českých deníků ve dnech presidentské volby v roce 1935 je představit reflexi politiky Československé strany lidové řízené jejím předsedou Janem Šrámkem v dnech prezidentské volby 1935 (15.–19. prosince 1935) na stránkách klíčových českých deníků (Lidové listy, Den, Venkov, Národní střed, Národní listy, Právo lidu, České slovo, Rudé právo, Lidové noviny a Národní osvobození). Klíčová slova: první republika – média I. republiky – tištěná média I. republiky – politické strany ČSR – ČSL – Jan Šrámek.

Článek Zrod Lidových listů nahlíží pozadí a kontext založení Lidových listů (ústředního tiskového orgánu Československé strany lidové) v roce 1922 jako jednoho z nejvlivnějších prvorepublikových deníků. Věnuje se politickému, ekonomickému a technologickému zázemí deníku, stejně jako personálnímu složení redakce, výslednému obsahu a dosažené formě listu, ale i vnitropolitickým vlivům, které se v něm uplatňovaly. Klíčová slova: Lidové listy – lidovecký tisk – Československá strana lidová.

Text Reflexe ekumenismu, katolického universalismu a unionismu v díle Alfreda Fuchse představuje jednu z intelektuálně nejzajímavějších osobností katolického prostředí v éře první Československé republiky. Klíčová slova: ekumenismus – katolický universalismus – katolický unionismus – katolická publicistika – Alfred Fuchs.

Média druhé republiky (1938-1939):

Cílem práce Tři české deníky v období pomnichovské a druhé republiky je obsahová komparace Lidových novin, Národní práce a Venkova v období pomnichovské a druhé republiky (1938–1939). Klíčová slova: druhá republika – média druhé republiky – autoritativní demokracie – autoritativní stát.

Média v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945):

Článek Ošemetné Scylly a zrádné Charybdy protektorátních novinářů. K projevům pasivní rezistence a kolaborace na stránkách českých tištěných médií za německé okupace (1939-1945) je věnovaný tematice pasivní rezistence a kolaborace českých novinářů v podmínkách nacisty zřízeného Protektorátu Čechy a Morava. Klíčová slova: německá okupace Protektorát Čechy a Morava protektorátní média česká protektorátní žurnalistika pasivní rezistence kolaborace aktivismus oportunismus konformismus pasivní rezistence.

Tématem příspěvku Převrácený pohled aneb o "zbabělosti" hrdinů a "hrdinství" zbabělců v tištěných médiích protektorátu je reflexe způsobu, jakým vybrané tituly protektorátního tisku v období let 1941–1942 konstruovaly morální kategorie hrdinství a zbabělosti. Klíčová slova: německá okupace – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní média – protektorátní tisk – kolaborace – aktivismus – oportunismus – pasivní rezistence – hrdinství – zbabělost.

Text Národní souručenství představuje studii o politickém, ideologickém, organizačním, ekonomickém i mediálním  vývoji Národního souručenství. Klíčová slova: německá okupace – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní média – protektorátní tištěná média – Národní souručenství.

Článek Zapřísahající láska k národnímu bytu. Kultura na stránkách protektorátních deníků se věnuje kulturní problematice prezentované v období existence Protektorátu Čechy a Morava na stránkách Lidových novin, Národní práce a Venkova. Klíčová slova: německá okupace – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní média – protektorátní tištěná média – kultura 1939–1945 – protektorátní kultura.

Záměrem studie Židé a antisemitismus na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939–1945 je historickosrovnávací metodou porovnat vývoj obrazu židovské minority dobově utvářený různými formami antisemitismu na stránkách Lidových novin, Venkova a Národní práce v období existence Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Klíčová slova: německá okupace – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní média – protektorátní tištěná média – židé – antisemitismus.

Cílem textu Inferno II. heydrichiády a český protektorátní tisk je prezentovat postoje Lidových novin, Národní práce a Venkova, jež zaujímaly v období II. heydrichiády, především ve vztahu k zahraničnímu a domácímu odboji, ale i protektorátní pasivní rezistenci. Klíčová slova: německá okupace – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní média – protektorátní tištěná média – R. Heydrich – atentát na Heydricha – II. heydrichiáda.

Cílem práce Proměny reflexe Národního souručenství na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939–1941 je prezentace Národního souručenství v Lidových novinách, Národní práci a Venkovu v letech 1939–1941. Klíčová slova: německá okupace – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní média – protektorátní tištěná média – Národní souručenství.

Studie Prefabrikovaná budoucnost. Konstrukce pojmu „Nová Evropa“ na stránkách protektorátního tisku reflektuje ideové základy a proměny pojmu Nová Evropa, který okupační a protektorátní instituce regulující a kontrolující česká tištěná média prosazovala s cílem prezentovat budoucnost Evropy pod nacistickou mocí jako jedinou možnou. Cílem článku je analyzovat souvislosti mezi pokyny vydávanými okupačními a protektorátními cenzurními orgány a ovládanými médii. Klíčová slova: pojem tzv. Nové Evropy – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní žurnalistika.

Příspěvek Geneze jednoho kolaboranta. Novinář František Josef Prokop a jeho role při medializaci soudního procesu s generálem Aloisem Eliášem přibližuje aktivity i názory jednoho z klíčových aktivistických novinářů Františka Josefa Prokopa, který se v období tzv. Protektorátu Čechy a Morava stal jedním z šéfredaktorů pražského denního tisku (České slovo, Lidové listy). Stať se koncentruje především na zlomové okamžiky jeho kariéry, pokouší se interpretovat příčiny Prokopova vzestupu, stejně jako motivy jeho kolaborace. Vedle toho si článek klade za cíl zhodnotit mediální zpracování soudního procesu s bývalým předsedou protektorátní vlády generálem Aloisem Eliášem, na čemž se Prokop počátkem října 1941 významným způsobem podílel. Klíčová slova: kolaborace – protektorátní žurnalistika – Protektorát Čechy a Morava.

V textu „Hleďme si podle nových hodnot zařizovat život.“ (Žurnalistická sebereflexe vlastní profese na stránkách vybraného protektorátního tisku) nabízí pohled na sebedefinici novinářů v období Protektorátu.

A konečně článek nazvaný Od politického národa ke kulturnímu společenství. Reflexe identity českého národa na stránkách vybraných tištěných médií v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) sleduje posuny v prezentaci české národní identity významnými legálními protektorátními deníky. Klíčová slova: národní identita – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní žurnalistika.

Ostatní:

Příspěvek Jan Scheinost – prominentní katolický novinář před Národním soudem hodnotí causu významného katolického novináře první republiky Jana Scheinosta souzeného ve dnech 24.–28. března 1947 Národním soudem za svou činnost šéfredaktora Lidových listů a Národní politiky v období existence Protektorátu Čechy a Morava. Klíčová slova: německá okupace – Protektorát Čechy a Morava – protektorátní média – protektorátní tištěná média – kolaborace – Lidové listy – Jan Scheinost – český fašismus.

Cílem příspěvku 28. říjen a Lidové noviny je pohlédnout na 28. říjen optikou úvodníků Lidových novin v období let 1919–2005 a porovnat některé aspekty tvořící základní konstrukční komponenty mediálního obrazu této události. Klíčová slova: česká média – česká tištěná média – Lidové noviny – 28. říjen – výročí 28. října.