Vybrané tituly k podrobnějšímu studiu dějin českých médií v 2. polovině 20. století:

Vyjma výše zmíněných učebnic, studijních materiálů a článků (v plném znění vystavených i v ostatních oddílech této prezentace) lze zájemce o historii českých médií od konce první republiky do současnosti odkázat mj. na tituly (řazeno abecedně podle autora):

 

ALAN, Josef – BITRICH, Tomáš: Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945–1989. Praha, Lidové noviny 2001.

BÁRTA, Milan: Cenzura československého filmu a televize v letech 1953-1968. In SECURITAS IMPERII č. 10, Sborník k problematice vztahů čs. komunistického režimu k "vnitřnímu nepříteli". Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003, s. 5-58.

BEDNAŘÍK, Petr: Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky. In: HÁMÁČKOVÁ, V. - HANKOVÁ, M. - LHOTOVÁ, M. (eds.): Židé v Čechách. Praha, Židovské muzeum v Praze 2007, s. 32-45.

BEDNAŘÍK, Petr: Český tisk v letech 1945-1948. In: KONČELÍK, Jakub (a kol.) Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Část III, Média, Teritoriální studia. Praha, Matfyzpress 2004, s. 132-144.

BEDNAŘÍK, Petr: Obraz politické situace Polska v českém tisku na přelomu 60. a 70. let. Praha, FSV UK, 2006. 36 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-004.

BEDNAŘÍK, Petr: Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku. In: Pražské jaro 1968, literatura - film - média. Praha, Literární akademie 2009, s. 263-276.

BEDNAŘÍK, Petr - CEBE, Jan: Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. Roč. 53 (2008), č. 1-4, s. 53-56.

BENDA, Josef: Vlastnictví periodického tisku v ČR v letech 1989–2006. Praha, Karolinum 2007. 275 s.

BITTMAN, Ladislav (a kol.): Manipulátoři. Praha, FSV UK a Boston University 1992.

BLAŽEK, Petr (ed.): „Tentokrát to bouchne“. Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77. Praha, Odbor Archivu bezpečnostních složek MV ČR a FF UK 2007.

BUDÍN, Stanislav: Jak to vlastně bylo. Praha, Torst 2007.

CEBE, Jan - KONČELÍK, Jakub: Novinářský aktivismus; protektorátní kolaborantská žurnalistika a její hlavní představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. In Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Roč. 53 (2008), č. 1-4, s. 39-48.

CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize a politická moc 1953–1989. In: Soudobé dějiny. Číslo 3–4, ročník 2002, s. 521–537.

CYSAŘOVÁ, Jarmila: Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce (1985–1990). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1999.

CYSAŘOVÁ, Jarmila: Televize a totalitní moc 1953–1967. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998.

CYSAŘOVÁ, Jarmila: Televize a totalitní moc 1969–1975. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.

ČÁBELOVÁ, Lenka: Radiojournal – rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–1939. Praha, Karolinum 2003.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Strážce nové Evropy. Prapodivná kariéra novináře Emanuela Vajtauera. Šenov u Ostravy, Tilia 2002.

(kol.): Dějiny české literatury 1945–1989. 4 díly. Praha, Academia, 2007–2008.

DRÁPALA, Milan: Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948. Praha, Prostor 2000.

FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2009.

FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti. In: Pamět a dějiny č. 1/2008. dostupné na www.ustrcr.cz

FORMANOVÁ, Lucie – GRUNTORÁD, Jiří – PŘIBÁŇ, Michal: Exilová periodika: katalog periodik českého a slovenského exilu a krajinských tisků vydávaných po roce 1945. Rychnov nad Kněžnou, Ježek 1999.

GALUŠKA, Jan (ed.): Dějiny pošty v českých zemích. Česká pošta, Praha 2000, 163 stran.

GROMAN, Martin – KARFÍK, Vladimír: Ztraceni v davu. Osudy novinářů ve 20. století. Praha, Matfyzpress 2005. 167 s.

HAVLÍČEK, Dušan: Jaro na krku: zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ od června do prosince 1968. Ústav pro soudobé dějiny, Praha 1998.

HAVLÍČEK, Dušan: Listy v exilu. Obsahová analýza časopisu Listy, který v letech 1971 až 1989 vydával v Římě Jiří Pelikán. Olomouc, Buriánek a Trdok 2008.

HOPPE, Jiří: Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky. Edice Prameny k dějinám československé krize 1967–1970 . Díl 11. Praha – Brno, ÚSD AV ČR a Doplněk 2004. 441 s.

HOŘEC, Jaromír – SÍGL, Miroslav: Generace 45. Praha, Riopress 1997.

HUDEC, Vladimír (a kol.): Z historie naší novinářské organizace (1877–1987). Praha, Novinář 1987, 190 s.

JEŠUTOVÁ, Eva – NOVÁKOVÁ, Jaroslava: Československý rozhlas na cestě k demokracii od perestrojky ke svobodným volbám. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 2002.

JEŠUTOVÁ, Eva – NOVÁKOVÁ, Jaroslava: Normalizace v Československém rozhlase. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1998.

JEŠUTOVÁ, Eva (ed.) Od mikrofonu k posluchačům. Praha, Český rozhlas 2003.

KAPLAN, Karel – Kosatík Pavel: Gottwaldovi muži. Praha, Paseka 2004.

KAPLAN, Karel – TOMÁŠEK Dušan: O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Edice Sešity ÚSD, svazek 22. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994, 183 stran.

KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana: Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957–1967, 1 a 3. část. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967, č. 7. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1995.

KAPLAN, Karel: Cenzura v Československu 1945–1970. In Studie. Křesťanská akademie v Římě. Číslo 90, ročník VI (1983), s. 461–479.

KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře první republiky. (První, druhý a třetí díl.) Praha, Libri 2002 a 2003.

KNAPÍK, Jiří: Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953. Praha, Libri 2002.

KNAPÍK, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu: portrét stalinisty Gustava Bareše. Přerov, Šárka 2000.

KNAPÍK, Jiří: Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948–1950. Praha, Libri 2004.

KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci? Kultura, politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha, Libri 2006.

KONČELÍK, Jakub: Cenzura. In: REIFOVÁ, Irena (a kol.): Slovník mediální komunikace. Praha, Portál 2004, s. 26-30.

KONČELÍK, Jakub: Média pražského jara; Zrod reforem a demokratizace novinářské práce. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Roč. 53 (2008), č. 1-4, s. 65-70.

KONČELÍK, Jakub: Přelomová témata českého tisku jara 1968. In: Rok 1968; novinári na Slovensku. Bratislava, Historický ústav SAV 2008, s. 109-130.

KONČELÍK, Jakub: Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In: FORET, Martin - LAPČÍK, Marek - ORSÁG, Petr (eds.): Média dnes; reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc, Univerzita Palackého 2008, s. 295-311.

KONČELÍK, Jakub - CEBE, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara: Řízení tisku v letech 1939–1945; analýza protektorátních tiskových porad. In: Mediální studia. Roč. 2 (2007), č. 3, s. 272-291.

KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara. Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939 až 1941. Praha, Karolinum 2002.

KONČELÍK, Jakub - TRAMPOTA, Tomáš: Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let; metodické poznámky ke kvantitativní analýze. Praha, UK FSV 2006. 25 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-008.

KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. Praha, Portál 2010.

KÖPPLOVÁ, Barbara – GEBHART, Jan (eds.): Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. Praha, Karolinum 2010.

KÖPPLOVÁ, Barbara – JIRÁK, Jan. Masová média a česká společnost 90. let 20. století: průběh a důsledky transformace českých médií . In HEISS, G., et al. (ed.). Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy. Ústí nad Labem, Albis International 2008, s. 207–230.

KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka – BEDNAŘÍK, Petr – ČÁBELOVÁ, Lenka – MORAVEC, Václav: Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha, Karolinum 2003. 461 s.

KÖPPLOVÁ, Barbara: Vývoj německého tisku od poloviny 19. století do konce druhé světové války. In: Noviny České republiky. Brno, Sdružení knihoven ČR 2004, s. 55–76.

KOSATÍK, Pavel: Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938–1978). Praha, Paseka 2000.

KOSATÍK, Pavel: Ferdinand Peroutka: život v novinách (1895–1938). Praha, Paseka 2003.

KOURA, Petr – FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (historická studie a edice dokumentů). Praha, Ústav pro studium totalitních režimu 2008.

KUKLÍK, Jan: Kontraporopaganda v ilegálním tisku v letech 1939–1941. In: Historie a vojenství, roč. 2000, č. 1, s. 100–113.

MILOTOVÁ, Jaroslava: Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava. In: Historie a vojenství, roč. 2000, č. 1, s. 87–99.

ORSÁG, Petr: Média československého exilu v čase "obnovení pořádku". K některým aspektům vývoje exilových periodik po srpnu 1968. In: FORET, Martin – LAPČÍK, Marek – ORSÁG, Petr (eds.): Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc, Univerzita Palackého 2008, s. 313–326.

PASÁK, Tomáš: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Praha, Práh 1999.

PASÁK, Tomáš: Český periodický tisk na počátku okupace ve světle cenzury a jejích opatření. In Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5. Praha, Universita Karlova 1975, s. 147–178.

PASÁK, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let 1939–1945. Praha, Univerzita Karlova 1980.

PAVLÍČEK, Tomáš: Cenzurní systém, cenzurní zásah a literatura za Druhé republiky. In: Literární Archív: Sborník památníku národního písemnictví, Praha 2006, č. 38, s. 259–291.

PÁVOVÁ, Jana: Demagog ve službách strany: portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2009. 

PAŽOUT, Jaroslav: „Chceme světlo! Chceme studovat!“ Demonstrace studentů z vysokoškolských kolejí v Praze na Strahově 31. října 1967. In: Paměť a dějiny č. 1/2008, dostupné na www.ustrcr.cz 

PERNES, Jiří: Svět Lidových novin 1893–1993: stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1993.

PŘIBÁŇ, Michal (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře: antologie k dějinám české literatury 1945–1990. 4 díly. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001–2005.

SEKERA, Martin (ed.): K vývoji novinářského povolání. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie. Ročník 51 (2006), č. 1–4. 56 s.

SÍGL, Miroslav: Almanach českých novinářů: 1989-2008. Praha, Libri 2008.

SÍGL, Miroslav: Na vlně 490 metrů. Praha, Naše vojsko 1990.

STEJSKAL, Jan: Zprávy z českého století, tiskové agentury a česká společnost 1848–1948. Praha, Triton 2008.

ŠEFČÁK, Luboš – DUHAJOVÁ, Zuzana: Dejiny slovenského novinárstva. Bratislava, Univerzita Komenského 1999, 245 s.

TOMEK, Prokop: Na vlnách Rádia Svobodná Evropa – příběh Jaroslavy a Pavla Pecháčkových. In: Paměť a dějiny č. 3/2008.

WOLÁK, Radim - KÖPPLOVÁ, Barbara (eds.): Česká médi a česká společnost v 60. letech. Praha, Radioservis 2008, 170 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Cenzúra v Československu v rokoch 1945–1948. In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Praha, Historický ústav AV ČR 2000. S. 555–566.

ZIERIS, Karel František: Nové základy českého periodického tisku. Praha, Orbis 1947. 40 s.