Životopis

 

Jméno: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Datum a místo narození: 14. března 1973, Hradec Králové

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1, 118 40

Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 01

 

Funkční zařazení:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: vědecký pracovník – oddělení židovských studií

Fakulta sociálních věd UK: vědecký pracovník – katedra mediálních studií

odborné zaměření: dějiny židů v českých zemích ve 20. století

dějiny médií ve 20. století

 

Vzdělání:

2003 Ph.D. absolvování doktorského studia oboru mediální studia na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK; doktorská práce “Vztah židů a české společnosti na stránkách českého tisku v letech 1945–1948”

2000 PhDr. státní rigorózní zkouška na oboru masová komunikace a  žurnalistika, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd UK

1999 Mgr. absolvování magisterského studia oboru filmová věda na Filozofické fakultě UK diplomová práce: “Arizace české kinematografie 1938–1942”

1997 Mgr. absolvování magisterského studia oboru masová komunikace na Fakultě sociálních věd UK; diplomová práce “Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky”

1994 Bc. ukončení bakalářského studia oboru žurnalistika na Fakultě sociálních věd UK; bakalářská práce: “Antisemitismus v agrárních denících Venkov a Večer v období druhé republiky”

 

Praxe:

: od ledna 1996 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, oddělení židovských studií, zapojen do grantového projektu “Židé a česká společnost 1938–1941”.

: leden 1999 – prosinec 2001 stipendista Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, oddělení židovských studií, účast na grantovém projektu “Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů v letech 1945–1948”.

: od 1. dubna 2001 – dosud pedagogický úvazek na Fakultě sociálních věd UK – Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedra mediálních studií.

: od 1. ledna 2002 do 31. března 2003 odborný pracovník na plný úvazek v Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

: od 1. dubna 2003 vědecký pracovník na plný úvazek (od 1. září 2008 na poloviční úvazek) v oddělení židovských studií Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

: od 1. ledna 2009 vědecký pracovník na poloviční úvazek v oddělení židovských, národnostních a menšinových studií Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

 

Studijní pobyty v zahraničí:

studijní pobyty v rámci vysokoškolského studia

říjen 1995 – stipendijní pobyt na univerzitě v Kostnici

říjen 1997 – únor 1998 semestrální stipendijní pobyt na Johann-Wolfgang-Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem

 

studijní pobyty v rámci meziakademických dohod

31. srpna – 24. září 2001 Peking a Šanghaj, Čínská akademie společenských věd a Šanghajská akademie společenských věd

17. – 26. září 2002 Bratislava, Slovenská akademie věd

8. – 20. září 2003 Moskva, Ruská akademie věd

12. – 23. září 2004 Bratislava, Slovenská akademie věd

11. – 21. července 2005 Bratislava, Slovenská akademie věd

4. – 29. září 2005 Šanghaj a Peking, Šanghajská akademie společenských věd a Čínská akademie společenských věd

9. – 20. července 2006 Bratislava, Slovenská akademie věd

10. – 23. září 2006 Moskva, Ruská akademie věd

9. – 20. září 2007 Bratislava, Slovenská akademie věd

13. – 24. července 2008 Bratislava, Slovenská akademie věd

21. září – 5. října 2008 Moskva, Ruská akademie věd

18. dubna – 1. května 2009 Londýn, Britská akademie

12. – 24. července 2009 Bratislava, Slovenská akademie věd

7. – 19. září 2009 Kyjev, Ukrajinská akademie věd

 

 

Účast na výzkumných projektech:

Ústav pro soudobé dějiny AV:

V oddělení židovských studií Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR jsem se v letech 1999–2002 účastnil práce na grantovém projektu „Antisemitismus a židovská otázka ve světle retribučního soudnictví v letech 1945–1948“. (Grantová agentura AV ČR, č. A 9063902/1999) V rámci projektu se uskutečnily dvě konference na nichž jsem vystoupil s příspěvky, které pak byly publikovány ve sbornících z konferencí. V letech 1999–2001 jsem byl na projektu veden jako doktorand, kterému na základě podepsané smlouvy mezi Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Fakultou sociálních věd UK bylo navyšováno jeho doktorandské stipendium. S oddělením židovských studií Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR jsem již spolupracoval i na předchozím jeho grantovém projektu „Židé a česká společnost 1938–1941“ (Grantová agentura ČR, registrační č. 404/96/1464), v jehož rámci jsem se zabýval arizací české kinematografie.

V letech 2006 až 2008 jsem byl v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR zapojen do projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“, který byl realizován na základě usnesení Vlády ČR č. 1081 ze dne 24. srpna 2005.

 

Fakulta sociálních věd UK:

V rámci činnost Centra mediálních studií jsem se zúčastnil jeho projektu zpracování kalendária českých médií, které zmapovalo historii médií v českých zemích (grant MŠMT – program Posílení výzkumu na vysokých školách VS 96 128). Byl jsem zodpovědný za přípravu přehledu vývoje televizního vysílání od 30. let 20. století (pokusy technických průkopníků) až do roku 2001. Kalendárium, které zahrnuje legislativu, rozhlas a televizi, bylo publikováno v nakladatelství Karolinum v červnu 2003.

Od roku 2005 jsem zapojen do fakultního výzkumného záměru „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika 2005 – 2010“. Jsem členem týmu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, který zpracovává projekt „Postavení a role médií v české společnosti a EU“. S dr. Irenou Reifovou zpracováváme úkol „Příběhy na pokračování: artikulace dobových témat a hodnot formou televizních seriálových narací v letech 1959–2005“.

 

Publikační aktivita:

Detailní seznam publikační aktivity je dostupná na stránkách UK FSV v modulu publikace.

 

Účast na konferencích:

vědecká konference “Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945–1948”. Konferenci pořádaly katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve dnech 26. – 27. října 2000 jako součást grantového projektu “Antisemitismus a židovská otázka ve světle retribučního soudnictví v letech 1945–1948”. Vystoupil jsem s příspěvkem “Retribuční soudnictví a český tisk”.

mezinárodní vědecká konference “Arizace židovského majetku v Čechách a na Moravě”. Konference se konala 13. – 15. listopadu 2000 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze a jejími pořadateli byly Institut Terezínské iniciativy a Židovské muzeum v Praze. Přednesl jsem příspěvek “Arizace české kinematografie v letech 1938–1942”.

mezinárodní vědecká konference “Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a Evropské unii”. Konferenci pořádala Fakulta sociálních věd UK ve dnech 31. října – 2. listopadu 2002 v Praze. V mediální sekci jsem vystoupil s příspěvkem “Vztah židů a české společnosti – případ Varnsdorf v českém tisku.”

mezinárodní vědecká konference ”Poválečná justice a národní podoby antisemitismu”. Konferenci pořádaly Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea ve dnech 10. a 11. prosince 2002 v budově Akademie věd ČR v Praze. Konference byla součástí grantového projektu “Antisemitismus a židovská otázka ve světle retribučního soudnictví v letech 1945–1948.” Vystoupil jsem s příspěvkem “Problematika § 10 retribučního dekretu č. 16/1945 (zneužití tísně, způsobené mj. též rasovou perzekucí, k obohacení se) na příkladech případů MLS Praha a MLS Litoměřice”. Moderoval jsem také blok vystoupení zahraničních účastníků konference.

mezinárodní vědecká konference “Totalita, média, propaganda”. Konferenci pořádaly 16. dubna 2003 v Goethe-Institutu v Praze katedra mediálních studií IKSŽ Fakulty sociálních věd UK a Goethe-Institut. Vystoupil jsem s příspěvkem “Antisemitismus v českém tisku 1945–1948”.

mezinárodní vědecká konference „Rozvoj české společnosti v EU“, 22. – 23. října 2004 v Praze. Přednesl jsem v sekci „České myšlení o médiích v evropském kontextu“ referát s názvem „Český tisk v letech 1945–1948“. Konferenci organizovala Fakulta sociálních věd UK.

mezinárodní vědecká konference „Mezi vynuceným přátelstvím a skutečnou solidaritou: Češi, Poláci, Slováci 1938/39–1945–1989, konaná ve dnech 4. – 6. listopadu 2004 ve Wroclawi. Konferenci organizovaly Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Univerzita Wroclaw a Ústav národní paměti Wroclaw. Vystoupil jsem s příspěvkem „Obraz Polska v českém tisku na přelomu 60. a 70. let“.

mezinárodní vědecká konference „Československo 1945 – na rozhraní epoch nesvobody“ v Praze 24. a 25. května 2005. Konferenci pořádaly Národní archiv v Praze a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Přednesl jsem příspěvek „Židé na stránkách českého tisku v roce 1945“.

mezinárodní vědecké kolokvium „Film und Filmpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945“ v Regensburgu ve dnech 22. – 26. června 2005. Kolokvium připravily Adalbert Stifter Verein München, Universität Regensburg a Národní filmový archiv Praha. Měl jsem příspěvek „Die Arisierung der tschechischen Filmindustrie“.

mezinárodní vědecká konference „Evropská velkoměsta za II. světové války“ v Praze ve dnech 11. a 12. října 2005, organizátoři – Archiv hlavního města Prahy, Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Düsseldorf a Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Vystoupil jsem s příspěvkem „Pražská kina za protektorátu“.

mezinárodní vědecké sympozium „Dějiny a umění ve 20. století“ věnované tématu „Obraz dějin v umění 20. století“ v Olomouci ve dnech 14. a 15. března 2006, organizátoři – Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR. Měl jsem příspěvek „Televizní seriál Synové a dcery Jakuba skláře jako pokus o zachycení více než 50 let českých dějin“.

odborný seminář „6. sokolovský filmový seminář“ ve dnech 13. až 15. října 2006, pořadatelé: Dům kultury Sokolov a Katedra filmových studií FF UK, vystoupení s příspěvkem: Úloha normalizačních seriálů Československé televize

odborný seminář „Dějiny Židů v Čechách“ 24. a 25. října 2006 v Liberci, pořadatelé: Severočeské muzeum v Liberci a Židovské muzeum v Praze, vystoupení s příspěvkem: Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky

mezinárodní konference „Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii“ ve dnech 6. a 7. listopadu 2006 v Praze, pořadatelé: Fakulta sociálních věd UK – Institut komunikačních studií a žurnalistiky a Goethe-Institut, vystoupení s příspěvkem: Obsahové a produkční proměny českého televizního seriálu po roce 1989

mezinárodní konference „Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava a její říšskoněmecké souvislosti“ ve dnech 1. a 2. prosince 2006, pořadatelé: Adalbert Stiftung Verein München, Národní filmový archiv Praha a Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem,

vystoupení s příspěvkem: Arizace kin v Protektorátu Čechy a Morava

mezinárodní vědecké sympozium „Česká kultura a umění ve 20. století“ věnované tématu „Omyly a objevy v umění 20. století“ v Olomouci ve dnech 13. a 14. března 2007, organizátoři Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR, vystoupení s příspěvkem: „Seriály Jaroslava Dietla Muž na radnici a Okres na severu – jejich úloha v rámci vysílání Československé televize a dobové hodnocení v médiích“.

mezinárodní vědecká konference „Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa v 19. a 20. století“ v Hartmanicích ve dnech 25. – 26. dubna 2007, organizátoři Památník Hartmanice, o. s., a Masarykův ústav – Archiv AV ČR, vystoupení s příspěvkem „Téma emigrace v českém tisku období druhé republiky“.

mezinárodní konference „Film im Herzen Europas. Deutsch-Tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert“ v Hamburgu 22. – 24. listopadu 2007, organizátoři Cinegraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung a Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin, vystoupení s příspěvkem „Die Karriere des deutschen Filmfunktionärs Karl Schulz als Okkupationsgewinnler“.

mezinárodní vědecké sympozium „Česká kultura a umění ve 20. století“ věnované tématu „Kontakty a konflikty kultur“ v Olomouci ve dnech 11. a 12. března 2008, organizátoři Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR, vystoupení s příspěvkem: „Nacionalismus a antisemitismus v české kinematografii v období druhé republiky“.

mezinárodní konference „Česká média a česká společnost v 60. letech“ v Praze ve dnech 18. a 19. března 2008, organizátoři Katedra mediálních studií IKSŽ a Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd UK, Goethe Institut Praha, vystoupení s příspěvky „Role vysílacích médií“ (společně s Martinem Gromanem) a „Rok 1968 v normalizačních seriálech“ (společně s Irenou Reifovou).

mezinárodní konference „Pražské jaro 1968: literatura – film – média“ v Praze ve dnech 20. – 22. května v Praze, pořadatel Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, vystoupení s příspěvkem „Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku“.

mezinárodní vědecké sympozium „Pražské jaro 1968 – Role médií v 60. letech“ ve dnech 16. – 17. října 2008 ve Znojmu, organizátoři Rakouské velvyslanectví v Praze, Universität Wien, Fakulta sociálních věd UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, vystoupení s příspěvkem „Úloha rozhlasu a televize v roce 1968“.

mezinárodní vědecká konference „Česká média a Evropská unie: 20 let smazávání hranic“ dne 27. února 2009 v Praze, pořadatel Metropolitní univerzita Praha, vystoupení s příspěvkem „Vývoj televizních seriálů po roce 1989“.

mezinárodní vědecká konference „Channels of Transition. 2nd Czech-Polish-Slovak Communication Conference“ ve dnech 7. – 9. května 2009 v Telči, pořadatel Syndikát novinářů ČR, vystoupení společně s Irenou Reifovou s příspěvkem „Between politics and soap. On articulation of ideology and romance in Czechoslovak communist television series“

mezinárodní vědecká konference „Média 20 let poté“ ve dnech 11. a 12. května 2009 v Praze, pořadatelé Fakulta sociálních věd UK a Goethe Institut, vystoupení se 2 příspěvky – 1/ společně se Šimonem Dominikem „´Nemocnice na kraji města´na začátku 21. století – dva pokusy o pokračování úspěšného televizního seriálu“; 2/ společně s Irenou Reifovou „Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009“

mezinárodní vědecká konference „Beyond East and West. Two Decades of Media Transformation after the Fall of Communism“ ve dnech 25. – 27. června 2009 v Budapešti, pořadatel Central European University, společně se Šimonem Dominikem vystoupení s příspěvkem „Foreign Exchange as a Barrier Against Ideological Influence. The Production of Czechoslovakia´s Most Popular Television Serial The Hospital on the Outskirts“.

mezinárodní vědecká konference „Holocaust Era Assets“ ve dnech 26. – 30. června 2009 v Praze, pořadatelé Vláda ČR, Nadace Forum 2000, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války, Federace židovských obcí v ČR, Památník Terezín, Husitská teologická fakulta UK, vystoupení s příspěvkem „Archivní výzkum k problematice zcizených uměleckých předmětů v České republice“.

mezioborová konference „Protektorát v sociokulturních souvislostech“ dne 20. října 2009 v Hradci Králové, pořadatelé Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty a Katedra filozofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, vystoupení s příspěvkem „Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii“.

mezinárodní vědecká konference „Menšiny, multikulturalita, vzdělávání“ dne 19. listopadu 2009 v Praze, pořadatelé Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Ústav pro filozofii a sociologii Lotyšské akademie věd a Univerzity v Rize, moderování konference a vystoupení s příspěvkem „Židé v České republice“. 
 

Pedagogická činnost:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – od dubna 2001 mám na této fakultě částečný pracovní úvazek

 

Výuka v ČR:

zimní semestr 1999/2000

Úvod do studia médií (s dr. Irenou Reifovou) – povinný proseminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 1999/2000

Média a společnost (s dr. Janem Křečkem) – povinný seminář pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

 

zimní semestr 2000/2001

Úvod do studia médií (s dr. Irenou Reifovou) – povinný proseminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 2001/2002

Dějiny a současnost masových médií III – povinný seminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

 

zimní semestr 2002/2003

Úvod do studia médií (s dr. Irenou Reifovou) – povinný proseminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 2002/2003

Vývoj televizního vysílání v českých zemích – volitelná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Dějiny a současnost masových médií III – povinný seminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

Čtení textů ke studiu médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný seminář pro studenty magisterského cyklu oboru mediální studia, 2 hodiny týdně

 

zimní semestr 2003/2004

Úvod do studia médií (s dr. Irenou Reifovou) – povinný proseminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

Vývoj televizního vysílání v českých zemích – volitelná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 2003/2004

Dějiny a současnost masových médií III – povinný seminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

Čtení textů ke studiu médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný seminář pro studenty magisterského cyklu oboru mediální studia, 2 hodiny týdně

 

zimní semestr 2004/2005

Úvod do studia médií (s dr. Irenou Reifovou) – povinný proseminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

Vývoj televizního vysílání v českých zemích – volitelná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 2004/2005

Dějiny a současnost masových médií III – povinný seminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

Čtení textů ke studiu médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný seminář pro studenty magisterského cyklu oboru mediální studia, 2 hodiny týdně

Média 2. poloviny 20. století (s doc. Barbarou Köpplovou a dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Novodobá historie médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – přednáška pro studenty bakalářského studia oboru žurnalistika v kombinované formě, 3 hodiny 1 x za 3 týdny

 

zimní semestr 2005/2006

Úvod do studia médií (s dr. Irenou Reifovou) – povinný proseminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

Vývoj televizního vysílání v českých zemích – volitelná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Čtení textů ke studiu médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný seminář pro studenty magisterského cyklu oboru mediální studia, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 2005/2006

Čtení textů ke studiu médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný seminář pro studenty magisterského cyklu oboru mediální studia, 2 hodiny týdně

Dějiny a současnost masových médií III (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška a seminář, 4 hodiny týdně

Média 2. poloviny 20. století (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Novodobá historie médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška pro studenty bakalářského studia oboru žurnalistika v kombinované formě, 3 hodiny 1 x za 3 týdny

 

zimní semestr 2006

Úvod do studia médií (s dr. Irenou Reifovou) – povinný proseminář pro studenty bakalářského cyklu oboru žurnalistika, 2 hodiny týdně

Vývoj televizního vysílání v českých zemích – volitelná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Čtení textů ke studiu médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný seminář pro studenty magisterského cyklu oboru mediální studia, 2 hodiny týdně

Zachycení různých období našich dějin v české hrané filmové a televizní produkci – přednáška (2 hodiny – 1 x za 2 týdny) pro posluchače kurzu Univerzity 3. věku.

 

letní semestr 2007

Dějiny a současnost masových médií III (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška a seminář, 4 hodiny týdně

Média 2. poloviny 20. století (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Novodobá historie médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška pro studenty bakalářského studia oboru žurnalistika v kombinované formě, 3 hodiny 1 x za 3 týdny

Zachycení různých období našich dějin v české hrané filmové a televizní produkci – přednáška (2 hodiny – 1 x za 2 týdny) pro posluchače kurzu Univerzity 3. věku.

 

zimní semestr 2007

Vývoj televizního vysílání v českých zemích – povinná přednáška pro studenty magisterských oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Čtení textů ke studiu médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – volitelný seminář pro studenty magisterského oboru mediální studia, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 2008

Dějiny a současnost masových médií III (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška, 2 hodiny týdně

Média 2. poloviny 20. století (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška pro studenty magisterského cyklu oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Novodobá historie médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška pro studenty bakalářského studia oboru žurnalistika v kombinované formě, 3 hodiny 1 x za 3 týdny

Zachycení různých období našich dějin v české hrané filmové a televizní produkci – přednáška (2 hodiny – 1 x za 2 týdny) pro posluchače kurzu Univerzity 3. věku.

 

zimní semestr 2008

Vývoj televizního vysílání v českých zemích – povinná přednáška pro studenty magisterských oborů mediální studia a žurnalistika, 2 hodiny týdně

Čtení textů ke studiu médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – volitelný seminář pro studenty magisterského oboru mediální studia, 2 hodiny týdně

Média a kultura (s prof. Janem Jirákem) – povinný předmět (přednáška + seminář) pro studenty magisterského studia oboru Mediální studia v kombinované formě, 3 hodiny 1 x za 3 týdny

 

letní semestr 2008/2009

Dějiny a současnost masových médií III (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný předmět (přednáška + seminář) pro studenty bakalářského cyklu oboru Žurnalistika, 4 hodiny týdně

Média 2. poloviny 20. století (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný předmět (přednáška + seminář) pro studenty magisterského oboru Mediální studia, 4 hodiny týdně

Vývoj médií III (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinný předmět (přednáška + seminář) pro studenty magisterského cyklu oboru Žurnalistika, 4 hodiny týdně

Novodobá historie médií (s dr. Jakubem Končelíkem) – povinná přednáška pro studenty bakalářského studia oboru Mediální studia v kombinované formě, 3 hodiny 1 x za 3 týdny

Český film – přednáška (2 hodiny týdně) pro posluchače kurzu Univerzity 3. věku.

 

zimní semestr 2009/2010

Vývoj televizního vysílání v českých zemích – povinná přednáška pro studenty magisterských studijních oborů Mediální studia a Žurnalistika, 2 hodiny týdně

Čtení textů ke studiu médií  (s dr. Jakubem Končelíkem) – volitelný seminář pro studenty magisterského studijního oboru Mediální studia, 2 hodiny týdně 

Média a kultura (s prof. Janem Jirákem) – povinný předmět (přednáška + seminář) pro studenty magisterského studijního oboru Mediální studia v kombinované formě, 3 hodiny 1 x za 3 týdny

Média a společnost (s Mgr. Šimonem Dominikem) – volitelný seminář pro studenty magisterských studijních oborů Žurnalistika a Mediální studia, 2 hodiny týdně

Audiovizuální žurnalistická média I (s dr. Martinem Lokšíkem a dr. Josefem Maršíkem) – povinná přednáška pro studenty bakalářského studijního oboru Žurnalistika, 2 hodiny týdně
 

 

Výuka v zahraničí:

19.–20. dubna 2006 společně s dr. Irenou Reifovou blok přednášek pro studenty Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg. Název kursu byl „From Pan Tau to Family Ties: Czech Communist and Post-Communist Television Serials“.

 

Další pedagogická činnost:

 

letní semestr 2006

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze: Dějiny médií – povinná přednáška pro 2. ročník, 2 hodiny týdně

 

zimní semestr 2006

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze: Dějiny médií II – povinná přednáška pro 3. ročník, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 2007

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze: Dějiny médií – povinná přednáška pro 2. ročník, 2 hodiny týdně

 

zimní semestr 2007

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze: Dějiny médií II – povinná přednáška pro 3. ročník, 2 hodiny týdně

 

letní semestr 2008

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze: Dějiny médií – povinná přednáška pro 3. ročník, 2 hodiny týdně

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta: Teorie a praxe médií – přednáška pro studenty 3. ročníku bakalářského oboru Jazyková a literární kultura v kombinované formě, celkem 18 hodin blokové výuky

 

zimní semestr 2009

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta: Projekt Média a multimédia v pedagogické praxi, výuka v rámci kurzu Mediální výchova ve školách. Přednášky pro učitele základních a středních škol, celkem 8 hodin výuky 
 

 

Konzultantská činnost:

Fakulta sociálních věd UK

Přehled bakalářských a magisterských diplomových prací

obhájeny v letech 2003–2008

 

Bakalářské diplomové práce

2003

Zuzana Boleslavová: Židovská otázka v českém tisku v roce 1939

David Klimeš: Vývoj Mladé fronty 1945–1946

Jana Niklová: Mediální obraz Vladimíra Železného v českém tisku

Pavla Řezníčková: Protižidovská kampaň českého tisku na podzim 1941 (září až listopad)

 

2004

Ondřej Hohl: Zachycení politických procesů 1. poloviny 50. let v dobovém tisku, analýza s důrazem na antisemitské prvky

Jiří Sochor. Obraz SSSR a USA v Československém filmovém týdeníku od března 1953 do března 1954

Eva Vybíralová: Téma televize ve filmových a televizních časopisech v letech 1967–1969

 

2005

Edita Bauerová: Srovnávací analýza televizních cestopisných pořadů

Soňa Kalauzová: Soutěž SuperStar v denním tisku v České republice a na Slovensku

Ondřej Kasík: Proměny deníku Sport v letech 1999–2004

Tomáš Portlík: Julius Firt

Petr Štefan: Arnošt Lustig a jeho novinářská činnost v období 1948–1960

Stanislav Šulc: Křížník Potěmkin – propagandistický film

Ondřej Vichnar: Týdeník Mladý svět v roce 1968

Pavla Wagenknechtová: Mediální kampaň proti signatářům petice Několik vět v československých médiích

 

2006

Adéla Plánková: Mediální obraz dr. Edvarda Beneše v letech 1945 a 1948 v Rudém právu a Svobodném slovu.

Barbora Žehanová: Vývoj Magazínu DNES v letech 1993 – 2004

 

2007

Pavla Brožová: Kulturní politika 1945–1947

Tomáš Budka: Mistrovství světa v ledním hokeji 1969 – napadení Aeroflotu a jeho propagandistické využití komunistickým režimem

Michaela Famfulíková: Osobnost české televizní historie – Karel Mikyska

Nikola Hönigová: Český tisk v roce 1968 a personální změna na postu prezidenta republiky

Lucie Chlebná: Necenzurované noviny Petra Cibulky

Dagmar Jančárková: Rok 1968 a Kamila Moučková

Zbyněk Vlasák: Polské události let 1981–82 v dobovém českém tisku

Barbora Vlková: Strukturální fondy EU očima médií

Radka Zajícová: Od smrti Gottwalda po měnovou reformu – mediální reflexe vnitropolitického a hospodářského vývoje v roce 1953

 

2008

Daniela Bartošáková: Mediální obraz kauzy „Vlasta Burian“ v československém tisku v letech 1945 až 1947

Ctibor Jappel: XX. letní olympijské hry v Mnichově 1972 a jejich zobrazení v českém tisku

Jan Kalenský: Mediální obraz Emila Háchy v období Protektorátu Čechy a Morava

Marek Měchura: Mediální reflexe přípravy a přijetí Ústavy ČSR v roce 1948

Klára Schneiderová: Mediální obraz vybraných událostí Suezské krize v československém tisku v roce 1956

Tereza Šírová: Zmizení letadla s česoslovenskými hokejisty v roce 1948 pohledem československého tisku

Lenka Veselá: Obraz Sovětského svazu v protektorátním denním tisku na přelomu června a července 1941

 

2009

Bejšáková Sandra: Kauza generála Šejny v dobových médiích

Bláhová Šárka: Televizní publicista Jindřich Fairaizl

Blahynková Veronika: Obraz japonského útoku na Pearl Harbor ve třech českých dobových denících

Hořejší Lucie: Mediální obraz politického procesu známého jako „Babice“ v dobovém tisku

Krásný Miloš: Bílá a černá propaganda ve filmovém týdeníku 1948

Krumpholcová Vendula: Teroristické akce italských Rudých brigád na stránkách hlavních československých deníků. Případ Alda Mora v roce 1978

Mergerová Ivana: Dezinformační akce StB Neptun v československém a západoněmeckém tisku v roce 1964

Najbert Jaroslav: Obraz tzv. divokého odsunu Němců z Československa v československém tisku v roce 1945

Pleskotová Kristýna: Smrt Klementa Gottwalda a její mediální obraz v dobových periodikách v roce 1953

Pražská Tereza: Mediální obraz sudetských Němců na stránkách deníků Lidová demokracie a Mladá fronta ve vybraných měsících roku 1945

Přibyl Karel: Manifest „2 000 slov“ a následná odezva v českých tištěných médiích

Rybičková Michaela: Obraz skupiny The Plastic People of the Universe v normalizačních médiích

Schwarzová Petra: Obraz XX. sjezdu KSSS a následné politické krize v Polsku roku 1956 v Rudém právu

Strejcová Anna: Mediální obraz atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v československém tisku v roce 1963

Šimandlová Nikola: Události v Maďarsku roku 1956 a jejich zobrazení v dobovém českém tisku

Šulcová Jana: Mediální kampaň proti osobě Karla Čapka na podzim roku 1938

Šulcová Petra: Uplatňování směrnice „Televize bez hranic“ v programové nabídce českých celoplošných televizí

Vadlejchová Lucie: Zobrazení Aloise Eliáše v dobovém tisku v letech 1939–1942

Vyhnanovský Ondřej: Jan Zelenka a jeho působení ve funkci ředitele Československé televize v letech 1969–1989

Winklerová Kristina: Mediální obraz vietnamské války na stránkách Rudého práva

 

Magisterské diplomové práce:

2004

Barbora Baronová: Nacistická propaganda v českých filmových týdenících a dokumentárním filmu v roce 1939

Lukáš Kašpar: Český hraný film jako prostředek skryté propagandy v letech 1939–1945

Simona Malkovská: Srovnání metod a výrazových prostředků současné televizní reklamy a filmové reklamy v meziválečném období

 

2005

Zuzana Boleslavová: Vývoj audiovizuálních médií ve skandinávských zemích od počátku 90. let do současnosti a vliv implementace norem Evropské unie

Marianna Čabová: Televize veřejné služby ve věku digitalizace na příkladu BBC v letech 1998–2002

Zuzana Janečková: Charakter zahraničního zpravodajství Mladé fronty na příkladu obrazu Státu Izrael v letech 1956, 1967 a 1973

David Klimeš: Zobrazení tématu obyvatelstva německé národnosti a jeho odsunu v českých nestranických denících v letech 1945–1947

Dana Zlatohlávková: Prezentace soutěže Česko hledá SuperStar v denním tisku

 

2006

Šimon Dominik: Narativní struktura seriálů Jaroslava Dietla

Radka Kunderová: Časopis Divadlo v letech 1949 – 1960

Pavla Renčínová: Český protektorátní tisk za Reinharda Heydricha

Jan Vedral: Od pokusného vysílání k instituci (Organizace práce v první dekádě Československé televize, od zahájení vysílání v roce 1953 po přijetí prvního zákonu o Československé televizi v roce 1964)

 

2007

Jana Niklová: Mediální prezentace smrti Jana Masaryka v českém tisku v letech 1968 a 1969.

 

2008

Markéta Burešová: Mediální obraz Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v období 50. a 60. let 20. století

Vlastimil Vlášek: Fotbalová mistrovství světa na obrazovkách Československé televize

Ondřej Kasík: Proměny deníku Sport v letech 1999 – 2006

Eva Vybíralová: Téma televize v teoretické literatuře a specializovaných časopisech v Československu v letech 1963 – 1969

Irena Zemanová: Mediální obraz české zábavní filmové tvorby ve společenských časopisech Eva, Módní revue a Pestrý týden v období 1939 až 1942

 

2009

Alexandr Kliment: Odraz společenských změn v období září 1938 – prosinec 1939 ve fotbalovém prostředí podle časopisu Rekord

Vlasáková Šárka: Vývoj programového schématu Československé televize v letech 1970–1985

 

2010

Alice Bělohlávková: Československá kinematografie v německých filmových periodikách v letech 1933–1945 

 

 

Vedení studentů doktorského studia:

Počet aktuálně vedených ve funkci školitel – konzultant: 3

 

Analýzy:

Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd UK

Člen týmu pod vedením dr. Ireny Reifové, zpracování analýzy pro Radu Českého rozhlasu v roce 2001 „Český rozhlas o České televizi (analýza informací o televizní krizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6).

VyVolení 2, rozbor vysílání pořadu televize Prima z hlediska významu a hodnot, které nabízí publiku

– analýza vypracovaná společně s Janem Jirákem, Jiřím Pittermannem a Radimem Wolákem na základě zadání od Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Popularizační činnost:

Vystoupení v médiích

16. března 2004 – Česká televize, vystoupení ve vzdělávacím pořadu Inspirace pro utkání s budoucností, diskuse se týkala významu existence veřejnoprávních médií.

18. března 2004 – Český rozhlas 6, rozhovor v pořadu SOVA o antisemitismu v českých zemích ve 20. století.

11. května 2004 – televize Nova, pořad Na vlastní oči, dokument Mraky nad Barrandovem, rozhovor o fungování české kinematografie za protektorátu.

4. července 2004 – Český rozhlas 6, pořad Historie stále živá, rozhovor na téma arizace české kinematografie v době Protektorátu Čechy a Morava.

30. ledna 2005 – televize Nova, pořad Střepiny, vystoupení v reportáži k připomenutí výročí osvobození Osvětimi.

2. února 2005 – deník Hospodářské noviny, text „Příliš líbivá propaganda moci“, poskytnut rozhovor o historii propagandistických plakátů.

17. května 2005 – zpravodajský server iDnes.cz, publikování komentáře „Stoiber nemá silnými výroky co ztratit“ o odhalení pomníku E. Benešovi.

22. října 2005 – Český rozhlas, Radio Praha, vysílání v němčině, rozhovor o pražských kinech za protektorátu.

27. října 2005 – deník Mladá fronta Dnes, v rubrice Názory publikování textu „Komu dát vyznamenání“ o udělování vyznamenání v rámci oslav státního svátku 28. října.

21. listopadu 2005 – Česká televize, vystoupení v pořadu Dobré ráno s ČT, rozhovor o dějinách televizního vysílání

20. února 2006 – Česká televize, rozhovor v pořadu Události, komentáře o Davidu Irvingovi

4. září 2006 – Český rozhlas, rozhovor pro stanici Rádio Česko o současných televizních seriálech.

1. října 2006 – Česká televize, rozhovor pro pořad 168 hodin o dražbě obrazů Adolfa Hitlera.

6. listopadu 2006 – Český rozhlas, rozhovor pro francouzské vysílání stanice Rádio Česko o současné situaci českých médií.

23. února 2008 – Česká televize, rozhovor pro Události o vydávání listu Národní politika

22. června 2008 – Český rozhlas, ČRo 7, vysílání v německém jazyce, rozhovor o roli médií v roce 1968

31. října 2008 – Český rozhlas, Rádio Česko, rozhovor o filmovém režiséru Federico Fellinim

4. března 2009, Český rozhlas, Rádio Česko, rozhovor o ustanovení Svazu československých spisovatelů v roce 1949

8. května 2009 – Český rozhlas, stanice Praha, vystoupení v rozhlasovém dokumentu o situaci židovského obyvatelstva v Československu po skončení 2. světové války

1. června 2009 – Český rozhlas, stanice Leonardo, rozhovor v pořadu Proces s Miladou Horákovou a spol. o propagandistické úloze rozhlasového vysílání na počátku 50. let

 

 

Jiná veřejná vystoupení

13. května 2003 – přednáška na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně o počátcích televizního vysílání v Československu.

14. března 2005 – s dr. Krejčovou, prezentace činnosti oddělení židovských studií na Pedagogické fakultě UK v Praze v rámci cyklu přednášek pro studenty dějepisu o aktuálních problémech historické práce.

10. května 2005 – vystoupení v diskusi v rámci filmové přehlídky „Vzpomínky a zapomínání“ v archivním kině Ponrepo v Praze, přehlídka prezentovala filmy z let 1945–2005 reflektující holocaust.

8. února 2006 – přednáška pro středoškolské studenty o televizním žánru reality show, doprovodný program výstavy „Zlaté časy médií“ v Národním muzeu v Praze.

20. února 2007 – host diskuse k německému dokumentárnímu filmu Goebbelsův experiment (r. Lutz Hachmeister, 2004). Promítání filmu se uskutečnilo v rámci společné akce Goethe-Institutu v Praze a festivalu Jeden svět 2007.

Přednášky o holocaustu pro studenty středních škol v Pardubickém kraji v rámci projekt 2D 06001 Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka) – projekt Akademie věd ČR a Sdružení obcí Orlicko

17. prosince 2007 Gymnázium Jevíčko, 1 x přednáška „Holocaust 1933–1945“

18. prosince 2007 Gymnázium Svitavy, 1 x přednáška „Židé v Československu 1945–1948“

7. ledna 2008 Střední zdravotnická škola Pardubice, 2 x přednáška „Holocaust 1933–1945“

14. ledna 2008 Gymnázium Mozartova Pardubice, 2 x přednáška „Židé v Československu 1945–1948“

21. ledna 2008 Obchodní akademie Pardubice, 2 x přednáška „Židé v Československu 1945–1948“

29. ledna 2008 Gymnázium Josefa Ressla, Chrudim, 2 x přednáška „Holocaust 1933–1945“

6. února 2008 Gymnázium Žamberk, 1 x přednáška „Židé v Československu 1945–1948“

22. června 2008 – Letní akademie „Evropa 1968 – 2008: Společnost v proměnách“ v konferenčním centru AV ČR na zámku v Liblicích, organizátoři Heinrich Böll Stiftung, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Goethe-Institut Praha, vystoupení s přednáškou „Rok 1968 a role médií“.

14. května 2009 – Gymnázium Králíky, vystoupení s přednáškou o židovských tradicích a zvycích

1. července 2009 – Pedagogická fakulta UK v Praze, vystoupení na Letní škole historiků s přednáškou o situaci židovského obyvatelstva v Československu 1945-1948

2. listopadu 2009 – Centrum současného umění DOX, Praha, vystoupení s přednáškou „Televizní seriál ve vysílání Československé televize v době normalizace“

12. ledna 2010 – Praha, Horní Počernice (zámek Chvaly), vystoupení v rámci kurzu pro Univerzitu 3. věku „Média a žurnalistika v současném světě“, přednáška Dějiny českého televizního seriálu anebo Od Tří chlapů v chalupě k VKV  

15. ledna 2010 – Praha, Academia Bohemica. Vystoupení v rámci projektu „Rozvoj mediálních kompetencí pedagogů základních a středních škol“, přednáška „Jakým jazykem mluví film?“ 

 

Výstavy:

Exil v Praze a Československu 1918–1938, pořadatelé Archiv hlavního města Prahy a Communicatio Humana- C.H.Expo s.r.o., výstava se koná v Clam Gallasově paláci v Praze od 27. září 2005 do 9. ledna 2006, s dr. Krejčovou jsme připravili 6 panelů o situaci židovské emigrace po Mnichovu.

Zlaté časy médií, pořadatelé Národní muzeum v Praze a Centrum mediálních studií Fakulty sociálních věd UK, výstava se koná od 25. listopadu 2005 do 31. března 2006 v Národním muzeu v Praze, byl jsem členem autorského týmu a garantem panelů k dějinám televizního vysílání.

 

Další aktivity:

od dubna 2003 do ledna 2007 za Fakultu sociálních věd UK člen Akademického senátu Univerzity Karlovy a současně člen ediční komise tohoto senátu.

od srpna 2004 člen nominační komise pro udílení televizních cen ELSA, Česká filmová a televizní akademie.

od května 2007 člen rady programu výzkumu a vývoje při Odboru médií a audiovize Ministerstva kultury ČR

od června 2007 člen oborové rady Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK

od října 2007 člen disciplinární komise Fakulty sociálních věd UK

od prosince 2007 člen oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy sekce A – společenské vědy

hodnotitel grantových projektů pro Grantovou agenturu ČR a Fond rozvoje vysokých škol