PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

1969: narozen v Olomouci

Odborné a pedagogické zaměření:

Tematická specializace: Dějiny českých médií, zejména v období první republiky a Protektorátu Čechy a Morava, problematika kolaborace a pasivní rezistence.

 

Vzdělání:

1988–1993: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (MU FF), obor historie-etnografie, ukončeno Mgr.

1997–2001: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (MU FSS), obor sociologie; 2001 doktorská zkouška a obhajoba disertační práce [VEČEŘA, Pavel: Obraz Lidových novin, Venkova a Národní práce v období existence Protektorátu Čechy a Morava. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie. 2001. 383 s. Školitelka disertační práce doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.], ukončeno Ph.D.

 

Zaměstnání:

2002 – dosud: odborný asistent na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně

 

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

2005–dosud: člen redakční rady časopisu Mediální studia

 

Pedagogická činnost:

Bakalářské studium:

ZUR 101 Úvod do studia médií

ZUR 107 Kapitoly z dějin českých médií II

ZUR 122 Seminář k bakalářské práci

ZUR 128 Seminář k oborové práci

ZUR 136 Kapitoly z dějin světových médií II

ZUR 139 Úvod do studia dějin médií

ZUR 211 Kapitoly z dějin českých médií I

ZUR 244 Masová média a politické strany v Československu v letech 1918–1939

ZUR 279 Kapitoly z dějin světových médií I

ZUR 329 Kapitoly z dějin českých médií

ZUR 703 Kapitoly z dějin české žurnalistiky

ZUR 713 Seminář k bakalářské práci

ZUR 715 Úvod do studia ději médií

ZUR 753 Kapitoly z dějin českých médií

ZUR 766 Kapitoly z dějin světových médií.

Magisterské studium:

ZUR 413 Kapitoly z dějin světových médií II

ZUR 418 Seminář k diplomové práci

ZUR 425 Seminář k oborové práci

ZUR 523 Proměny protektorátní žurnalistiky

ZUR 535 Kapitoly z dějin světových médií I

ZUR 560 Kapitoly z dějin českých médií

ZUR 574 Kapitoly z dějin českých médií I

ZUR 575 Kapitoly z dějin českých médií II.

 

Vědecká činnost:

Účast na konferencích a seminářích:

2010: K problémom mediálnej komunikácie. Smolenice, 27.–28. duben 2010 (FMK UCM Trnava). Příspěvek: Prefabrikovaná budoucnost. Konstrukce pojmu „Nová Evropa“ na stránkách protektorátního tisku.

2009: Církvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii. Ružomberok, 22.–24. duben 2009 (FF KU Ružomberok). Příspěvek: Reflexe ekumenismu, katolického universalismu a unionismu díle Alfreda Fuchse.

Masmediálna komunikácia a realita. Smolenice, 29.–30. duben 2009 (FMK UCM Trnava). Příspěvek: Od politického národa ke kulturnímu společenství. Reflexe identity českého národa na stránkách vybraných tištěných médií v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).

Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové, 20. říjen 2009 (PF A FF UHK, Hradec Králové). Příspěvek: Ve jménu přežití národa. Kultura mezi pasivní rezistencí a kolaborací v kontextu denních tištěných médií protektorátu.

,Bílá místa´ v dějinách Československé strany lidové. Olomouc, 5. listopad 2009 (CDKP KH FF UP, Olomouc). Příspěvek: Zrod Lidových listů.

2007: Teorie a praxe politického katolicismu. Olomouc, 28. listopad 2007 (KH FF UP Olomouc). Příspěvek: Marmaggiho aféra: úloha katolicismu optikou dobových tištěných médií levice.

2006: Významné osobnosti českých církví a náboženských společností v politickém životě 20. století. Olomouc, 27.–28. duben 2006 (KPES FF UP Olomouc, CDK Brno). Příspěvek: Jan Scheinost – prominentní katolický novinář před Národním soudem.

Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Praha, 25.–27. říjen 2006 (ÚČD FF UK Praha, Archiv hlavního města Prahy). Příspěvek: Převrácený pohled aneb o „zbabělosti“ hrdinů a „hrdinství“ zbabělců v tištěných médiích protektorátu.

2005: Lidové noviny Arnošta Heinrich a dnešek. Brno, 6. prosinec 2005 (KMES FSS MU Brno, SN). Příspěvek: 28. říjen a Lidové noviny.

2003: Totalita, propaganda, média. Praha, 16. duben 2003 (IKMS FSV UK Praha, Goethe-Institut Praha). Příspěvek: Lidové noviny, Venkov a Národní práce v počátcích protektorátu.

Jan Šrámek – kněz – státník – politik. Olomouc, 10.–11. září 2003 (KP FF UP, KH FF UP Olomouc). Příspěvek: Reflexe politiky Jana Šrámka na stránkách vybraných českých deníků ve dnech presidentské volby v roce 1935.

 

Publikační činnost:

2010: KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. Portál, Praha 2010.

2009: VEČEŘA, Pavel: Od politického národa ke kulturnímu společenství. Reflexe identity českého národa na stránkách vybraných tištěných médií v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). In: Magál, Slavomír – Mistrík, Miloš – Solík, Martin (eds.): Masmediálna komunikácia a realita I. Masmédia a sociálna konštrukcía reality. Masmédia a kultúrna identita. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava 2009, s. 415–432.

VEČEŘA, Pavel: Zrod Lidových listů. In: „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference k 90. výročí založení strany (1919–2009). CDKP KH FF UP, Olomouc 2009, s. 86–104.

2008: VEČEŘA, Pavel: Marmaggiho aféra: úloha katolicismu optikou dobových tištěných médií levice. In: Marek, Pavel (ed.): Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007. CDK, Brno 2008, s. 205–225.

VEČEŘA, Pavel: Převrácený pohled aneb O „zbabělosti“ hrdinů a „hrdinství“ zbabělců v tištěných médiích protektorátu. In: Randák, Jan – Koura, Petr (eds.): Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.–27. října 2006. Dokořán, Praha 2008, s. 270–290.

2007: VEČEŘA, Pavel: Ošemetné Scylly a zrádné Charybdy protektorátních novinářů. K projevům pasivní rezistence a kolaborace na stránkách českých tištěných médií za německé okupace (1939–1945). In: Mediální studia 3. Českomoravský novinář, Praha 2007, 252–271.

2006: VEČEŘA, Pavel: 28. říjen a Lidové noviny. In: Chmel, Zdeněk – Pavelka, Jiří, eds.: Lidové noviny Arnošta Heinricha a dnešek. Syndikát novinářů jižní Moravy a Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, Brno 2006, s. 125–135.

VEČEŘA, Pavel: Jan Scheinost – prominentní katolický novinář před Národním soudem. In: Marek, Pavel – Hanuš, Jiří (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. CDK, Brno 2006, s. 487–502.

2005: VEČEŘA, Pavel: Zapřísahající láska k národnímu bytu. Kultura na stránkách protektorátních deníků. In: Host 5/2005. Spolek přátel vydávání časopisu Host&Host-vydavatelství, Brno 2005, s. 42–45.

VEČEŘA, Pavel: Národní souručenství. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. II. díl: období 1938–2004. Doplněk, Brno 2005, s. 1091–1103.

2004: VEČEŘA, Pavel: Reflexe politiky Jana Šrámka na stránkách vybraných českých deníků ve dnech presidentské volby v roce 1935. In: Jan Šrámek. Kněz-státník-politik. Katedry politologie a historie FF UP a Moneta-FM, Olomouc 2004, s. 175–186.

2003: VEČEŘA, Pavel: Židé a antisemitismus na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939–1945. In: Média a realita 2002. Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS. Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 103–120.

VEČEŘA, Pavel: Inferno II. heydrichiády a český protektorátní tisk. In: Média a realita 2003. Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS. Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 182–198.

2001: VEČEŘA, Pavel: Proměny reflexe Národního souručenství na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939–1941. In: Tisk a politické strany. KPES FF UP a Moneta-FM, Olomouc 2001, 138–149.

1999: VEČEŘA, Pavel: Tři české deníky v období pomnichovské a druhé republiky. In: Sociální studia 4. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Masarykova univerzita, Brno 1999, s. 131–154.

 

Grantové projekty:

1999–2000: grantový projekt VNJH Zajištění kursu Kapitoly z dějin české žurnalistiky

2000–2001: grantový projekt VNJH Zajištění kursu Masová média a politické strany  v Československu v letech 1918–1948

2005: grantový projekt FRVŠ Zajištění kursu Proměny protektorátní žurnalistiky

2007: grantový projekt FRVŠ Zajištění kursu Kapitoly z dějin českých médií