Plné znění Ústavního zákona z roku 1968 ke stažení: ustavni_zakon_143_1968.rtf (136,5 kB)

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 27. října 1968 o československé federaci

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

My, národ český a slovenský, vycházejíce z poznání, že naše novodobé dějiny jsou prodchnuty oboustrannou vůlí žít ve společném státě, oceňujíce skutečnost, že padesát let našeho společného státního života prohloubilo a upevnilo naše odvěké přátelské svazky, umožnilo rozvoj našich národů a uskutečňování jejich pokrokových demokratických a socialistických ideálů a spolehlivě dokázalo jejich bytostný zájem žít ve společném státě, zároveň však ukázalo, že náš vzájemný vztah je třeba vybudovat na nových a spravedlivějších základech, uznávajíce nezadatelnost práva na sebeurčení až do oddělení a respektujíce suverenitu každého národa a jeho právo utvářet si svobodně způsob a formu svého národního a státního života, přesvědčeni, že dobrovolné federativní státní spojení je odpovídajícím výrazem práva na sebeurčení a rovnoprávnost, avšak též nejlepší zárukou pro náš plný vnitřní národní rozvoj i pro ochranu naší národní svébytnosti a svrchovanosti, rozhodnuti vytvářet ve společném federativním státě v duchu humanitních ideálů socialismu a proletářského internacionalismu podmínky pro všestranný rozvoj a blahobyt všech občanů a zaručovat jim rovná, demokratická práva a svobody bez rozdílu národnosti, reprezentováni svými zástupci v České národní radě a ve Slovenské národní radě, jsme se dohodli na vytvoření československé federace.

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

(1) Československá socialistická republika je federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů, Čechů a Slováků.

(...)

(4) Československou socialistickou republiku tvoří Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika. Obě republiky mají v Československé socialistické republice rovnoprávné postavení.

(...)

HLAVA DRUHÁ

ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI MEZI FEDERACI A REPUBLIKY

Čl. 7

(1) Do výlučné působnosti Československé socialistické republiky patří:

a) zahraniční politika, uzavírání mezinárodních smluv, zastupování Československé socialistické republiky v mezinárodních vztazích a rozhodování v otázkách války a míru,

b) národní obrana,

c) federální státní hmotné rezervy,

d) federální zákonodárství a správa v rozsahu působnosti federace a kontrola činnosti federálních orgánů.

e) ochrana federální ústavnosti.

(2) V oblastech uvedených v odstavci 1 působí výlučně zákonodárné a výkonné orgány státní moci, orgány státní správy a soudní orgány Československé socialistické republiky.

Čl. 8

(1) Do společné působnosti Československé socialistické republiky a obou republik patří:

a) plánování,

b) finance,

c) emisní činnost,

d) cenové věci,

e) zahraniční hospodářské vztahy,

f) průmysl,

g) zemědělství a výživa,

h) doprava,

ch) pošty a telekomunikace,

i) rozvoj vědy a techniky,

j) práce, mzdy a sociální politika,

k) sociálně ekonomické informace,

l) právní úprava socialistického podnikání,

m) normalizace, věcí měr a vah, průmyslová práva,

n) vnitřní pořádek a bezpečnost státu,

o) věci tisku a jiných informačních prostředků.

(2) V oblastech uvedených v odstavci 1 působí v taxativně uvedených věcech orgány Československé socialistické republiky a v ostatních věcech orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

(...)

Čl. 20

V oblasti pošt a telekomunikací patří do působnosti Československé socialistické republiky:

a) zákonodárství ve věcech pošt a telekomunikací,

b) stanovení jednotných pravidel poštovního a telekomunikačního provozu,

c) vypracování koncepce rozvoje soustavy pošt a telekomunikací.

Čl. 21

(1) V Československé socialistické republice se uskutečňuje jednotná vědecká, technická a investiční politika v základních otázkách.

(2) V oblasti vědecké, technické a investiční politiky patří do působnosti Československé socialistické republiky:

a) vypracovat koncepci rozvoje vědy a techniky a stanovit způsob financování,

b) rozvíjet mezinárodní spolupráci včetně licenční politiky,

c) rozhodovat o investicích celostátního významu, financovaných ze státního rozpočtu federace.

(...)

Čl. 28

Rozdělení působnosti mezi Československou socialistickou republikou a oběma republikami ve věcech tisku a jiných informačních prostředků stanoví zákon Federálního shromáždění.

(...)