Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

ze dne 3. července 1958,

kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů

a o Svazu československých novinářů

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I

Ustanovení § 8 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, se mění a zní takto:

§ 8

Svaz československých novinářů

Zajišťovat poslání tisku podle § 1 odst. 1 náleží též Svazu československých novinářů, který se prohlašuje za dobrovolnou organizaci podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních.“

Čl. II

Nařízení ministra informací a osvěty č. 21/1951 Sb., kterým se vydává organizační statut Svazu československých novinářů, se zrušuje.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.