Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. února 1992

o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“).

(2) Rada dohlíží na dodržování právních předpisů upravujících rozhlasové a televizní vysílání1) (dále jen „vysílání“), dbá na rozvoj plurality vysílání a nezávislost jeho provozování.

(3) Rada vykonává ve stanoveném rozsahu2) státní správu v oblasti vysílání.

§ 2

Činnost Rady

(1) Do působnosti Rady náleží zejména

a) podílet se ve spolupráci s Federální radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Federální rada“) svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České a Slovenské Federativní republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje,

b) podílet se ve spolupráci s Federální radou na vypracování plánů využití kmitočtů pro vysílání,

c) podílet se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a stanovit koncepci jeho rozvoje,

d) vyjadřovat se k udělování a odnímání licencí, které je v působnosti Federální rady,

e) udělovat a odnímat licence k vysílání, pokud jde o subjekty působící jen na území České republiky nebo pokud jejich činnost podstatně nepřekračuje území České republiky,3)

f) stanovit lhůty k nápravě a ukládat pokuty4) držitelům licencí, které udělila, provozovatelům, kteří získali oprávnění k vysílání zákonem České národní rady,5) nebo subjektům vysílajícím bez licence, k jejímuž udílení je příslušná,

g) zaujímat stanoviska k návrhům a plnění mezinárodních smluv, které souvisejí s vysíláním, a svá stanoviska předkládat Federální radě,

h) vést evidenci licencí, které udělila, a jejich změn,

i) informovat Federální radu o licencích, které udělila, a jejich změnách.

(2) Rada je povinna předkládat České národní radě zprávu o stavu vysílání a o své činnosti, a to nejméně jednou ročně nebo vždy, když o to Česká národní rada požádá.

(3) Rada pravidelně uveřejňuje přehled žádostí o licence a přehled udělených licencí a jejich změn, a plány využití kmitočtů pro vysílání.

§ 3

(1) Rada má devět členů. Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada, a to tak, aby v Radě byly zastoupeny různé názorové proudy.

(2) Členové Rady jsou voleni na funkční období šesti let, a to i opětovně v takovém případě však ne na více než dvě po sobě jdoucí funkční období. Na uprázdněná místa jsou voleni noví členové na období šesti let.

(3) Členy Rady jsou vždy členové Federální rady zvolení Českou národní radou.6) Zánikem členství ve Federální radě zaniká členství v Radě.

(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí.7) V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady přiměřená odměna.8) Cestovní náklady členům Rady se poskytují podle obecných právních předpisů.

(5) Rada je ze své činnosti odpovědná České národní radě.

§ 4

(1) Členem Rady může být zvolen občan České a Slovenské Federativní Republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný a má trvalý pobyt na území České republiky.

(2) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy a jejich náměstků a s funkcí člena Rady České televize9) a rady Českého rozhlasu.10)

(3) Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích ani nesmějí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě? dále nesmějí být členy orgánu společností, které působí v oblasti sdělovacích prostředků ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jejich funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jejich nestrannost a objektivitu rozhodování. Člen Rady a osoby jemu blízké11) nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování vysílání daný vlastnictvím, pracovním poměrem nebo jiným obdobným vztahem.

§ 5

(1) Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) odstoupením z funkce,

c) odvoláním z funkce,

d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,

e) úmrtím,

f) zánikem členství ve Federální radě.

(2) Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá

a) nesplňuje-li předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 4 tohoto zákona nebo,

b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin anebo pro jiný trestný čin, pokud mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody.

(3) Česká národní rada může člena Rady odvolat, jestliže člen Rady nevykonává po dobu nejméně šesti měsíců svou funkci.

(4) Česká národní rada může odvolat Radu, nesplní-li Rada povinnost podle 2 tohoto zákona.

§ 6

(1) Rada volí z řad svých členů předsedu Rady na funkční období tří let. Předseda Rady řídí činnost Rady a jedná jejím jménem.

(2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

(3) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do 30 dnů od začátku svého funkčního období.

§ 7

(1) Činnost Rady zajišťuje Úřad Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Úřad“). Úřad je orgán Rady a jeho činnost je hrazena z rozpočtu Rady. Rada může pověřit Úřad výkonem činností podle tohoto zákona s výjimkou rozhodovací činnosti podle § 2 odst. 1 tohoto zákona.

(2) Vedoucího Úřadu jmenuje a odvolává Rada. Vedoucí Úřadu je podřízen předsedovi Rady.

(3) Podrobnosti o organizaci činnosti Rady a Úřadu, jakož i výši odměny členů Rady upraví Statut Rady. Statut Rady schvaluje na návrh Rady Česká národní rada.

§ 8

Činnost Rady je hrazena z rozpočtu České republiky.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 9

Vláda České republiky a orgány státní správy České republiky spolupracují s Radou ve věcech vysílání a jsou zejména povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své působnosti poskytnout Radě potřebnou součinnost.

§ 10

Působnost Rady podle § 2 se vztahuje i na právnické a fyzické osoby, kterým bylo umožněno vysílat na základě usnesení předsednictva vlády České a Slovenské Federativní Republiky nebo na základě licence vydané meziresortní komisí vlády České a Slovenské Federativní Republiky a komisí ministerstva kultury České republiky.12)

§ 11

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších právních předpisů, se mění takto:

§ 8 zní:

㤠8

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.“.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou:

1) Např. zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, zákon č. 486/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.

2) § 2 písm. b) zákona č. 136/1991 Sb.

§ 10 odst. 3 a § 20 odst. 1 zákona č. 486/1991 Sb.

3) § 2 písm. b) zákona č. 136/1991 Sb.

4) § 20 zákona č. 486/1991 Sb.

5) Zákon ČNR č. 483/1991 Sb.

Zákon ČNR č. 484/1991 Sb.

6) § 18 odst. 1 zákona č. 468/1991 Sb.

7) § 124 odst. 1 zákoníku práce.

8) § 124 odst. 2 zákoníku práce.

9) § 4 zákona č. 483/1991 Sb.

10) § 4 zákona č. 484/1991 Sb.

11) § 116 občanského zákoníku.

12) § 25 zákona č. 468/1991 Sb.