Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1965

o Československé tiskové kanceláři

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Československá tisková kancelář je zpravodajským orgánem Československé socialistické republiky. Zajišťuje všestranné informace o událostech doma i v zahraničí.

§ 2

Československá tisková kancelář

a) obstarává a zpracovává politické, hospodářské, kulturní, sportovní a jiné zpravodajství slovem i obrazem z Československé socialistické republiky i ze zahraničí,

b) dodává na základě smluv zpravodajský materiál Československému tisku, Československému rozhlasu, Československé televizi, státním i jiným orgánům, jakož i zpravodajským agenturám, tisku, rozhlasu, televizi a jiným organizacím v zahraničí,

c) vydává oficiální texty a prohlášení vlády a ústředních úřadů a tlumočí na základě zmocnění svých jménem oficiální stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a problémům,

d) vydává a rozšiřuje v češtině, slovenštině a v jiných jazycích zpravodajské a informační materiály slovem a obrazem, zpravodajské publikace a časopisy v Československé socialistické republice i v zahraničí,

e) plní další úkoly v souvislosti s propagací mezinárodní spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy, techniky, kultury a cestovního ruchu, a v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu i v oblasti obchodu.

§ 3

(1) K zajištění své činnosti Československá tisková kancelář zejména

a) spolupracuje se státními orgány, hospodářskými, společenskými, kulturními a vědeckými organizacemi a jinými institucemi,které poskytují Československé tiskové kanceláři včasné a úplné informace pro zpravodajské účely,

b) zřizuje síť odboček, zpravodajů a informátorů na území Československé socialistické republiky a v zahraničí,

c) uzavírá smlouvy a dohody se zahraničními zpravodajskými a propagačními agenturami a spolupracuje s mezinárodními organizacemi a jinými zahraničními orgány, institucemi a jednotlivci,

d) po dohodě s příslušnými orgány používá telekomunikačních prostředků a zřizuje v Československé socialistické republice i v zahraničí vlastní telekomunikační střediska a zařízení.

(2) Československá tisková kancelář může při plnění svých úkolů vyvíjet obchodní činnost.

§ 4

(1) Československá tisková kancelář je samostatnou ústřední organizací s celostátní působností a může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

(2) Za činnost Československé tiskové kanceláře odpovídá vládě Československé socialistické republiky ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 5

(1) Činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím ředitele Československé tiskové kanceláře pro Slovensko, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady.

(2) Ředitel Československé tiskové kanceláře pro Slovensko odpovídá za činnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku předsednictvu Slovenské národní rady a ústředními řediteli Československé tiskové kanceláře.

(3) Působnost Československé tiskové kanceláře na Slovensku upraví Slovenská národní rada.

§ 6

Zásady vnitřního uspořádání a hospodaření Československé tiskové kanceláře obsahuje statut, který na návrh ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře vydá vláda.

§ 7

Znaků, symbolů a názvů Československé tiskové kanceláře, jejích složek a útvarů nesmí být bez jejího souhlasu použito jinou organizací nebo osobou.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.

Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.