Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

ze dne 28. března 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb.,

o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 Sb., zákona č. 127/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb., zákona SNR č. 131/1970 Sb. a zákona ČNR č. 146/1971 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst.1 zní:

„(1) V souladu s ústavně zaručenou svobodou projevu, slova a tisku využívají občané periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků k tomu, aby jejich prostřednictvím získávali informace a veřejně vyjadřovali své názory.“.

V § 1 odst.2 se slovo „pracujícím“ nahrazuje slovem „občanům“ a poslední věta se vypouští.

2. § 2 se vypouští.

3. § 4 zní:

§ 4

Periodický tisk mohou vydávat československé právnické osoby, jakož i českoslovenští státní občané, kteří dosáhli věku 18 let. Jiné právnické a fyzické osoby mohou vydávat periodický tisk jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy České nebo Slovenské republiky příslušného podle sídla vydavatele.“.

4. V § 6 se slova „8 týdnů“ nahrazují slovy „třicet dnů“.

§ 6 písm. b) zní:

„b) jeho obsahové zaměření,“.

V § 6 písm. g) se za čárku doplňuje text „je li vydavatelem jednotlivec, nemusí určit šéfredaktora.“.

§ 6 písm. h) se vypouští.

5. § 7 zní:

§ 7

(1) S vydáváním periodického tisku může být započato až po registraci. Nemá-li přihláška náležitosti podle § 6 nebo jsou-li údaje v ní neúplné nebo nepřesné, orgán provádějící registraci na to toho, kdo přihlášku podal, bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od jejího doručení upozorní s tím, že řízení o registraci bude zahájeno po odstranění vad přihlášky.

(2) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy orgánu provádějícímu registraci došla přihláška obsahující požadované náležitosti. Orgán provádějící registraci je povinen registraci provést do 15 dnů ode dne, kdy mu taková přihláška došla; o provedení registrace vydá potvrzení.

(3) Jestliže ten, kdo podal přihlášku, neobdrží do 30 dnů ode dne, kdy přihláška došla orgánu provádějícímu registraci, potvrzení o provedení registrace ani upozornění podle odstavce 1, je dnem registrace den následující po uplynutí této lhůty; o tom vydá orgán provádějící registraci tomu, kdo přihlášku podal, potvrzení.

(4) Vydavatel je povinen oznamovat orgánu, který provedl registraci, každou změnu v údajích obsažených v přihlášce. Změna může být provedena až potom, když ji tento orgán zaregistroval; přitom se ustanovení odstavců 2 a 3 použijí obdobně.“.

6. § 8 zní:

§ 8

Registrace pozbude platnosti a oprávnění vydávat periodický tisk zanikne,

a) nebude-li vydávání periodického tisku zahájeno do jednoho roku po provedené registraci,

b) bude-li přerušeno vydávání novin na dobu delší šesti měsíců a časopisu nebo jiné periodické tiskoviny na dobu delší jednoho roku.“.

7. § 10 zní:

§ 10

(1) Za periodický tisk odpovídá vydavatel, za ostatní hromadné informační prostředky příslušná organizace, na níž se vztahují všechna další ustanovení platná pro vydavatele.

(2) Z pověření vydavatele řídí hromadný informační prostředek šéfredaktor. Dále se na řízení hromadného informačního prostředku může podílet redakční rada. Rozsah její účasti na řízení hromadného informačního prostředku, její odpovědnost, způsob jmenování a odvolávání jejích členů stanoví vydavatel.

(3) Je-li vydavatelem stanoven šéfredaktor, odpovídá vydavateli za obsah jednotlivého vydání hromadného informačního prostředku, zejména pak za to, aby obsahem hromadného informačního prostředku nebyly porušeny zákonem chráněné zájmy společnosti, občanů a organizací.

(4) Plní-li u některých hromadných informačních prostředků úkoly šéfredaktora zástupce šéfredaktora, vedoucí redaktor nebo předseda redakční rady, vztahují se na ně všechna ustanovení platná pro šéfredaktora.

(5) Nedotčena zůstává odpovědnost autorů informací vyplývající z platných předpisů.“.

8. § 11 zní:

§ 11

Šéfredaktorem nebo redaktorem může být ten, kdo je k tomu občansky a odborně způsobilý.“.

9. § 12 zní:

§ 12

Šéfredaktor a ostatní redaktoři požívají při výkonu své činnosti ochrany podle platných předpisů proti všem formám nátlaku směřujícího k maření jejich činnosti.“.

10. § 13 odst.1 se vypouští.

Odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

11. § 21 zní:

§ 21

O způsobu rozšiřování periodického tisku rozhodují vydavatelé.“.

12. V § 23 se konec ustanovení za závorkou upravuje takto:

„... jsou zakázány, jestliže jejich obsah propaguje násilí a válku, fašistickou či nacistickou ideologii, rasovou diskriminaci nebo jinak odporuje lidskosti nebo útočí proti celistvosti republiky a základům jejího ústavního zřízení nebo porušuje mezinárodní dohody.“.

13. Do části IX „Závěrečná ustanovení“ se vkládá § 26a, který zní:

§ 26a

Práva a povinnosti šéfredaktora podle tohoto zákona má jednotlivec, který periodický tisk vydává, jestliže jinou osobu jako šéfredaktora neustanovil ( § 10 odst.2).“.

Čl. II

Zrušuje se zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.