Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968

o vymezení působnosti Československé socialistické

republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Do působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků patří:

a) stanovit zásady státní politiky na tomto úseku a koordinovat její provádění,

b) zřizovat a spravovat vydavatelské podniky a jiné organizace a zařízení sloužící k šíření informací v rámci úkolů a působnosti federace,

c) přijímat zákonodárnou úpravu na úseku tisku a jiných informačních prostředků,

d) stanovit zásady vydavatelského práva.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.