Zákon uvádím v plném znění.

 

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1980

o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Zřizuje se Federální úřad pro tisk a informace.

§ 2

Federální úřad pro tisk a informace je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast tisku a jiných informačních prostředků.

§ 3

Federální úřad pro tisk a informace

a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady státní politiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků a zabezpečuje její jednotné provádění a koordinaci;

b) provádí registraci periodického tisku celospolečenského významu;

c) zajišťuje ochranu důležitých státních zájmů v tisku a jiných informačních prostředcích celospolečenského významu;

d) rozhoduje o dovozu a rozšiřování zahraničního periodického tisku vytištěného nebo rozmnoženého v cizině, o rozšiřování zahraničního periodického tisku vytištěného nebo rozmnoženého v Československé socialistické republice zahraničním vydavatelem nebo na jeho příkaz, jakož i o rozšiřování zpravodajství zahraničních zpravodajských agentur;

e) rozhoduje o udělování souhlasu k výkonu funkce šéfredaktora osobami, které nejsou československými občany;

f) uděluje oprávnění organizacím, které mohou rozšiřovat vydavatelům periodický tisk.1)

§ 4

Na působnost Federálního úřadu pro tisk a informace se vztahují obdobně ustanovení § 2 až 9, § 85 odst. 1 a § 86 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

§ 5

Předsedu Federálního úřadu pro tisk a informace jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

 

Poznámky pod čarou:

1) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 Sb., zákona č. 127/1968 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb.