Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. října 1992

o České tiskové kanceláři

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Česká tisková kancelář (dále jen „tisková kancelář“) se sídlem v Praze. Tisková kancelář zanikne převodem majetkových a jiných práv podle odstavce 2.

(2) Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem jehož základem je majetek převedený z Československé tiskové kanceláře, 1) a to do doby převodu všech majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle zvláštního zákona. Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Tisková kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku. Tisková kancelář používá zkratku ČTK.

(3) Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu.

§ 2

(1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

(2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.

(3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.

§ 3

(1) Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám.

(2) Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v zahraničí.

(3) Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání.

(4) Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou účast 2) na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.

§ 4

(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře je Rada tiskové kanceláře (dále jen „Rada“). Rada má sedm členů. Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada.

(2) Členové Rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období.

(3) Rada je ze své činnosti odpovědná České národní radě.

(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí. 3) V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady odměna, jejíž výši určí svým usnesením Česká národní rada.

(5) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.

§ 5

(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků.

(2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů společností, které provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké 4) nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním vztahem.

§ 6

(1) Členství v Radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) odstoupením z funkce,

c) odvoláním z funkce,

d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,

e) úmrtím.

(2) Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá:

a) zaniknou-li předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 5 tohoto zákona,

b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,

c) nevykonává-li řádně po dobu více než šesti měsíců svou funkci.

(3) Česká národní rada může odvolat Radu, neplní-li Rada opakovaně své působnosti podle § 8 odst. 1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona, a nebo konstatuje-li Česká národní rada v průběhu šesti měsíců svými usneseními opakovaně, že tisková kancelář neplní své poslání podle § 2 tohoto zákona.

§ 7

(1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do 30 dnů od začátku funkčního období.

(2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

§ 8

(1) Do působnosti Rady náleží:

a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře,

b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele (dále jen „ředitel“),

c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře,

d) schvalovat na návrh ředitele Statut tiskové kanceláře, který zejména upraví organizační členění,

e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele,

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře,

g) dohlížet na využití účelových dotací dle § 10 odst. 2 tohoto zákona.

(2) Rada předkládá České národní radě výroční zprávu o činnosti a hospodaření tiskové kanceláře. Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(3) Náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí z prostředků tiskové kanceláře.

§ 9

(1) Statutárním orgánem tiskové kanceláře je ředitel. Jeho funkce je neslučitelná s funkcemi uvedenými v § 5 tohoto zákona. Ředitel nemůže být členem Rady. Ze své činnosti je odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat jejího zasedání.

(2) Ředitel je jmenován Radou na funkční období šesti let.

(3) Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.

§ 10

(1) Finančními zdroji tiskové kanceláře jsou příjmy z úplatného poskytování svých služeb, vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a dále příjmy z další podnikatelské činnosti.

(2) Tisková kancelář může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.

§ 11

Pro účely tohoto zákona se rozumí Československou tiskovou kanceláří České republiky dle zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, tisková kancelář dle tohoto zákona.

§ 12

(1) Ode dne účinnosti tohoto zákona do zvolení prozatímního ředitele je statutárním orgánem tiskové kanceláře ministr kultury České republiky.

(2) Do doby jmenování ředitele je statutárním orgánem tiskové kanceláře prozatímní ředitel, kterého zvolí Česká národní rada nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Členy Rady zvolí Česká národní rada nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 13

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1992.

(2) Ustanovení § 3 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

(3) Tento zákon pozbývá účinnosti dnem zániku tiskové kanceláře podle § 1 odst. 1 tohoto zákona.

Uhde v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.

2) § 6 a 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

3) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 451/1992 Sb.).

4) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).