Zákon uvádím v plném znění.

 

Zákon

ze dne 10. července 1934,

kterým se mění a doplňují zákony na ochranu republiky a zákony tiskové

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Část první

Změny a doplňky zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 10. července 1933, č. 124 Sb. z. a n.

 

Čl. I

Za § 14 vkládá se § 14a) tohoto znění:

§ 14a)

Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo více lidí popuzuje k násilnostem, nepřátelským činům nebo k zášti proti jednotlivým skupinám obyvatelů anebo proti jednotlivci proto, že jsou stoupenci demokraticko-republikánské státní formy nebo demokratického řádu Československé republiky, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do tří měsíců.

 

Čl. II

1. Výpočet trestných činů v § 34a), odst. 1, č. 1 rozšiřuje se o přečin § 14a).

2. K odstavci 1, č. 2 téhož paragrafu připojuje se tento dovětek:

„a u tiskopisů, s jichž opětným vydáváním bylo započato před uplynutím jednoho roku od konce doby, po kterou byly naposledy zastaveny, na šest měsíců bez ohledu na to, jak často vycházejí.“

3. K témuž paragrafu připojuje se odstavec třetí tohoto znění:

(3) Jestliže příčiny, pro které došlo k vydání nařízení podle odstavce 1, nepominuly, může vláda nařízením, schváleným presidentem republiky, jeho účinnost, třeba i opětovně, prodloužiti, pokaždé však nejdéle na dobu dvou let. Ustanovení odstavce 2 platí i o tomto nařízení.

 

Čl. III

Za § 34a) vkládá se § 34b) tohoto znění:

§ 34b)

Bylo-li započato s opětným vydáváním periodického tiskopisu, který byl zastaven podle předcházejících ustanovení, před uplynutím jednoho roku od konce doby, po kterou byl zastaven, platí po dobu jednoho roku od počátku jeho opětného vydávání v tiskovém řízení jeho se týkajícím tato zvláštní ustanovení:

1. Lhůta k námitkám proti nálezům podle § 493 tr. ř. a proti výroku, jímž soud vyslovil přípustnost jeho zastavení, činí tři dny.

2. Veřejné sedění o námitkách proti rozhodnutím uvedeným v č. 1. budiž ustanoveno nejdéle na tři dny.

3. Ta okolnost, že osoba, která námitky podala, ses k veřejnému sedění o námitkách z jakéhokoliv důvodu nedostavila nebo že se nezdařilo doručiti jí obsílku k němu, není na překážku konání veřejného sedění.

4. Lhůta ke stížnosti na rozhodnutí o námitkách činí tři dny a počítá se vždy ode dne prohlášení rozhodnutí.

Část druhá

Změny a doplňky zákona ze dne 10. července 1933, č. 126 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují tiskové zákony

 

Čl. IV

Za § 4 vkládají se §§ 4a) a 4b) tohoto znění:

§ 4a)

Rozšiřování tiskopisů v některých místnostech a stáncích

(1) Rozšiřování tiskopisu rázu uvedeného v § 2, odst. 1 nebo 2 v místnostech a stáncích, v nichž se prodávají tabákové výrobky, poštovní ceniny nebo kolky, jakož i v místnostech a stáncích, umístěných v budovách sloužících veřejné dopravě (na nádražích apod.), může býti zakázáno.

(2) O tomto zákazu platí obdobně ustanovení § 2, odst. 3 až 6.

§ 4b)

Poštovní a železniční doprava zdejších tiskopisů

(1) Neperiodickému tiskopisu rázu uvedeného v § 2, odst. 1 nebo 2, vydanému v Československé republice, mohou býti odňaty sazební a dopravní výhody, jež se povolují tiskopisům při dopravě poštou nebo po železnici, nebo mu může býti odňato právo dopravy poštou a po železnici vůbec.

(2) Uzná-li trestní soud podle platných zákonných ustanovení v době poměrně krátké opětovně, že obsahem periodického tiskopisu vydávaného v Československé republice byl spáchán trestný čin rázu uvedeného v § 2, odst. 1 nebo 2, může býti do dvou měsíců od právoplatnosti posledního takového nálezu užito opatření uvedených v odstavci 1 také proti takovému periodickému tiskopisu, a to nejdéle na dobu dvou let.

(3) Učiniti tato opatření je oprávněno ministerstvo vnitra, a jde-li o tiskopis neperiodický, také zemský úřad, v jehož obvodě byl tiskopis vydán, a není-li místo vydání známo, v jehož obvodě byl rozšiřován.

(4) Je-li tiskopis postižený takovým opatřením znovu vydán nebo dále vydáván pod jiným jménem, učiní příslušný úřad stejná opatření i ohledně tohoto náhradního tiskopisu.

 

Čl. V

§ 10, odst. 2 bude zníti takto:

(2) Táž opatření může nejdéle na dobu dvou let učiniti ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí ohledně periodického tiskopisu rázu uvedeného v § 2, odst. 1 nebo 2, vydávaného v cizině.

 

Čl. VI

K § 11, odst. 1 připojuje se tento dovětek:

„nebo na oznámení, že pro obsah zprávy podal žádost za trestní stíhání.“

 

Čl. VII

K § 15 připojuje se odstavec pátý tohoto znění:

(5) Ustanovení o úřední opravě platí též o opravách, za jejichž uveřejnění žádal president republiky, jeho náměstek, předseda nebo člen vlády. Nepřesahuje-li oprava, za jejíž uveřejnění žádal některý z uvedených činitelů nebo některý z úřadů povolaných k obstarávání jejich věcí, jednu polovinu celostránkového sloupce tiskopisu, o nějž jde, nemůže býti její uveřejnění odepřeno z toho důvodu, že přesahuje trojí výměru původní zprávy. I když v opravě uvedených činitelů nebo úřadů jsou kromě skutečností, které opravují, vyvracejí nebo popírají skutečnosti ve zprávě obsažené, uváděny i jiné skutečnosti, nelze její uveřejnění odepříti, souvisí-li tyto skutečnosti s předmětem původní zprávy a slouží úplnému objasnění věci.

 

Čl. VIII

Za § 17 vkládají se §§ 17a) a 17b) tohoto znění:

Povinné uveřejnění projevů presidenta republiky a vlády

§ 17a)

(1) Politické periodické tiskopisy, vydávané, byť i pod různými názvy, aspoň třikráte týdně, jsou povinny uveřejniti zdarma projev, který v oboru své působnosti učinil president republiky, jeho náměstek, vláda nebo jménem vlády její předseda nebo člen, jestliže úřad povolaný k obstarávání věcí presidenta republiky nebo vlády jim takový projev přímo nebo prostřednictvím Československé tiskové kanceláře dodá k uveřejnění, dovolávaje se tohoto ustanovení zákona.

(2) Je-li v podstatě týž periodický tiskopis vydáván, byť i pod různými názvy, několikráte denně, platí povinnost uložená v odstavci 1 toliko pro vydání vydávané v největším rozsahu, a je-li vydáváno několik vydání stejného rozsahu, toliko pro ono, které je vydáno nejdříve. Jde-li však o několik vydání téhož periodického tiskopisu v podstatě stejného obsahu, platí povinnost ta pro všecka tato vydání.

(3) Odpovědný redaktor je povinen uveřejniti projev v periodickém tiskopise beze změny a beze všech vložek do tří dnů od jeho dodání, a nevyjde-li periodický tiskopis v této době, v nejbližším čísle, které vyjde po jeho dodání. Projev musí býti uveřejněn v jazyku tiskopisu, na první nebo druhé textové straně a aspoň tiskem v periodickém tiskopise, o nějž jde, pro uveřejňování projevů stejného druhu převážně obvyklým.

(4) Převyšuje-li znění projevu ve státním jazyku 800 slov a nebylo-li zároveň dodáno jeho zkrácené znění, tuto míru podstatně nepřevyšující, může býti uveřejnění projevu odepřeno. Jinak je periodický tiskopis povinen uveřejniti aspoň zkrácené znění, které mu bylo dodáno.

(5) Povinnost uložená v tomto paragrafu neplatí pro periodické tiskopisy, které uveřejnily projev již před jeho dodáním aspoň tak, že jsou v něm věrně obsaženy veškeré jeho podstatné části.

§ 17b)

(1) Bylo-li uveřejnění projevu odepřeno nebo nabyl-li projev uveřejněn vůbec nebo tak, jak to zákon ustanovuje, rozhodne o povinnosti jej uveřejniti soud v trestním řízení pro přestupek neuveřejnění projevu usnesením, nehledě na výsledek řízení. Stížnost na usnesení, jímž byla uložena povinnost projev uveřejniti, nemá odkladného účinku.

(2) Jinak platí obdobně o doručení projevu ustanovení § 11, odst. 5, o jeho uveřejnění ustanovení § 12, odst. 3 a 4 a o soudním řízení a následcích neuveřejnění ustanovení § 15, odst. 2 a § 16, odst. 1.

 

Čl. IX

V § 18, odst. 2 doplňuje se ustanovení č. 1 slovy

„nebo zákaz rozšiřování tiskopisu uvedený v § 4a)“

a v č. 4 téhož odstavce vkládají se za slova „úřední opravu (§ 15)“ další slova „nebo projev presidenta republiky nebo vlády podle § 17a)“.

 

Čl. X

Za § 18 vkládají se §§ 18a) a 18b) tohoto znění:

§ 18a)

Soudem bude potrestán pro přestupek vězením od tří dnů do tří měsíců nebo peněžitým trestem od 300 Kč do 5.000 Kč:

1. kdo uveřejní tiskem

obsah jednání zákonodárného sboru, jeho výboru nebo komise, které bylo podle jednacích řádů důvěrné, nebo o němž bylo podle jednacích řádů usneseno, že se neuveřejní, nebo obsah spisu, který byl nebo má býti předmětem jejich jednání, je-li podle zákona důvěrný,

zprávu o určité věci z jednání vlády nebo sboru členů vlády ustanoveného k projednání vládních věcí nebo obsah spisu, který byl nebo má býti předmětem jejich jednání, jestliže vláda (sbor) se výslovně usnesla, že taková zpráva nebo obsah takového spisu nemají býti z důležitého zájmu státního uveřejněny, a původce zprávy o takovém usnesení věděl,

obsah jednání soudu, pokud při něm byla veřejnost vyloučena, nebo zprávu o hlasování soudu,

obsah jednání veřejného sboru nebo úřadu, pokud uveřejnění je zákonem výslovně zakázáno,

2. kdo v tisku vydává nějaké ohlášení za rozhodnutí, opatření nebo jakýkoliv projev činitelů uvedených pod č. 1 nebo v § 17a), ačkoliv věděl, že je zcela nebo z části nepravé, nebo měl dostatečné důvody za nepravé je pokládati.

§ 18b)

(1) Pro přestupek bude soudem potrestán vězením od tří dnů do tří měsíců nebo peněžitým trestem od 300 Kč do 5.000 Kč, kdo uveřejní v periodickém tiskopise zprávu, článek nebo vyobrazení z běžného denního života, které se týkají určitého trestného činu proti životu, tělu nebo majetku nebo věcí pohlavních a nadpisem, způsobem podání nebo vnější úpravou hoví hrubé touze po sensaci nebo pohlavnímu podráždění, nebo oznámení, které se týká nepochybně pohlavního života a způsobem, jakým bylo sepsáno, jest s to vzbuditi pohoršení nebo uraziti stud.

(2) K tiskopisům, jichž kolportáž může býti podle § 2, odst. 1 zakázána a ohledně nichž mohou býti učiněna opatření uvedená v §§ 4a) a 4b), náležejí též periodické tiskopisy, které uveřejňují zprávy, články nebo vyobrazení rázu vytčeného v odstavci 1 tohoto paragrafu.

 

Čl. XI

Za § 19 vkládá se tento § 19a):

§ 19a)

(1) Zrušují se § 309 tr. zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., § 566 vojenského trestního zákona ze dne 15. ledna 1855, č. 19 ř. z., § 20 zák. čl. XXXIV/1897, § 96, č. 1 zák. čl. LIV/1912, a pokud jde o uveřejňování předmětů přelíčení, při němž byla veřejnost vyloučena, také § 264 vojenského trestního řádu (zákona ze dne 5. července 1912, č. 131 ř. z., a zák. čl. XXXIII/1912).

(2) Dále se zrušují § 310 zák. č. 117/1852 ř. z. a § 567 zák. č. 19/1855 ř. z., pokud jsou ještě v platnosti.

(3) Ustanovení § 18a) užíti je i na uveřejnění, která se nestala tiskem, nýbrž veřejnými návěštími, ústně před početným shromážděním nebo zástupcem apod.

 

Čl. XII

§ 20, odst. 2 mění se takto:

Ustanovení § 2, odst. 2, a pokud se na něj vztahují, i ustanovení §§ 4a) a 4b) pozbudou účinnosti dnem 30. června 1936.

 

Čl. XIII

Tento zákon nabude účinnosti osmým dnem po vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

 

T. G. Masaryk v. r.

Malypetr v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Czech v. r.

Dr. Černý v. r.

Dr. Hodža v. r.

Dr. Trapl v. r.

Bradáč v. r.

Dr. Krčmář v. r.

Dr. Meissner v. r.

Dr. Dérer v. r.

Dr. Spina v. r.

Dostálek v. r.

Dr. Franke v. r.

Bechyně v. r.

Dr. Šrámek v. r.