Plné znění zákona ke stažení: zakon_468_1991.rtf (65 kB)

 

ZÁKON

ze dne 30. října 1991

o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

(...)

§ 5

Povinnosti provozovatelů

Provozovatelé jsou povinni:

a) zabezpečit, aby nebyly vysílány pořady, které jsou v rozporu s Ústavou České a Slovenské Federativní Republiky a s Listinou lidských práv a svobod;

b) zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním;

c) nezařazovat v době od 6,00 hodin do 22,00 hodin pořady, které by mohly ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých;

d) poskytnout státním orgánům a orgánům veřejné správy nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v naléhavém veřejném zájmu, a to v době, která by nebezpečí z prodlení snížila na minimum;

e) uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů nejméně po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání;

f) uzavřít smlouvy s organizacemi, kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory nebo výkonné umělce ve výkonu práv.2)

§ 6

Povinnosti provozovatelů při vysílání reklam

(1) Provozovatelé jsou povinni dbát na to, aby do vysílání reklam nebyly zařazovány:

a) reklamy, které podporují chování ohrožující morálku, zájmy spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí;

b) reklamy určené dětem, nebo v nichž vystupují děti, pokud podporují chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj;

c) reklamy na léčiva dostupná pouze na lékařský předpis;

d) skryté reklamy nebo reklamy, které využívají podprahové vnímání člověka;

e) reklamy, v nichž účinkují hlasatelé a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů;

f) reklamy náboženské, ateistické a reklamy politických stran a hnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Provozovatelé vysílání jsou povinni zajisti, aby reklamy:

a) byly rozeznatelné a zřetelně zvukově nebo obrazově oddělené od ostatních pořadů;

b) byly zařazeny mezi jednotlivé pořady, s výjimkou pořadů složených ze samostatných částí nebo sportovních přenosů a přenosů z akcí a představení, které obsahují přestávky;

c) na tabákové výrobky uváděly údaje o obsahu nikotinu a dehtu v příslušných tabákových výrobcích a byly zakončeny varováním, že kouření je škodlivé;

d) na léčiva a na hromadně vyráběné léčivé přípravky3) byly zřetelně uvedeny jako takové a aby účinky těchto léčiv a hromadně vyráběných léčivých přípravků byly ověřené podle platných předpisů4) a pravdivě uváděné;

e) nebyly zařazovány bezprostředně před vysíláním bohoslužeb ani bezprostředně po jejich vysílání.

(3) Provozovatelé jsou provinni zabezpečit, aby zadavatel reklamy nemohl jakýmkoliv způsobem uplatňovat vliv na obsah pořadů ve vysílání nebo na jeho programovou skladbu.

§ 7

Časový rozsah vysílaných reklam

(1) V televizním vysílání čas vyhrazený reklamám nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout 3 %, u držitelů licencí 10 % denního vysílacího času programu; tento podíl může provozovatel ze zákona zvýšit až na 10 % a držitel licence až na 20 %, a to o přímé nabídky veřejnosti k nákupu prodeji či pronájmu výrobků nebo k poskytnutí služeb, které však nesmí činit více než jednu hodinu denně; v průběhu jedné hodiny nesmí čas vyhrazený reklamám přesáhnout 12 minut. U provozovatelů ze zákona nesmí čas vyhrazený reklamám v době mezi 19 až 22 hodinou přesáhnout 6 minut v průběhu jedné hodiny.

(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamám nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout 5 %, u držitelů licencí 20 % denního vysílacího času.

(...)

ČÁST TŘETÍ

LICENČNÍ ŘÍZENÍ

§ 10

Podmínky pro udělení licence

(1) Licence opravňuje jejího držitele k vysílání v rozsahu a za podmínek v ní stanovených.

(2) Licence je nepřevoditelná.

(3) Licence uděluje žadatelům uvedeným v § 17 odst. 1 písm. c) Federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ostatním žadatelům orgány republik (dále jen „orgány udělující licence“); na udělení licence není právní nárok.

(4) Orgány udělující licence přihlížejí při posouzení žádosti (§ 11) k zajištění podmínek pro pluralitu a vyváženost nabídky programů, zejména programů lokálních, k rovnoměrné dostupnosti kulturních hodnot, informací a názorů, jakož i k zajištění rozvoje vlastní kultury národů, národností a etnických skupin v České a Slovenské Federativní Republice a rozsahu dosavadního podnikání žadatele v oblasti hromadných sdělovacích prostředků.

(5) Při posuzování žádosti přihlížejí orgány udělující licence k tomu, aby žádný ze žadatelů nezískal dominantní postavení v hromadných sdělovacích prostředcích.

(6) Při posuzování žádostí společností se zahraniční majetkovou účastí přihlížejí orgány udělující licence k přínosu žadatele pro rozvoj původní domácí tvorby, jakož i majetkové účasti československých osob a jejich zastoupení v orgánech společnosti.

(7) Společníkem obchodní společnosti, která o licenci žádá nebo jíž byla udělena licence, nesmí být provozovatel ze zákona.

(...)

§ 15

Odnětí licence

(1) Orgán, který licenci udělil, ji držiteli licence odejme, jestliže:

a) držitel licence již nesplňuje předpoklady pro udělení licence uvedené v § 10 odst. 6 a 7;

b) držitel licence dosáhl jejího udělení na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti (§ 11);

c) u držitele licence došlo ke změnám, které neumožňují plnění podmínek stanovených v licenci;

d) držitel licence o to požádal.

(2) Orgán, který licenci udělil, ji může odejmout jestliže:

a) držitel licence závažným způsobem poručuje podmínky stanovené v licenci, povinnost stanovené tímto zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy;

b) držitel licence nezahájil vysílání po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence v době do: ba) 180 dnů u rozhlasového vysílání;

bb) 360 dnů u televizního vysílání;

c) držitel licence nesplnil povinnost uvedenou v § 5 odst. 6 v době po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence do: ca) 180 dnů u rozhlasového vysílání; cb) 360 dnů u televizního vysílání;

d) držitel licence po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku v rozporu s podmínkami licence nevysílal celkem 30 dnů; do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky;

e) na majetek držitele byl prohlášen nebo ukončen konkurs.7)

(...)

ČÁST ČTVRTÁ

FEDERÁLNÍ RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

§ 16

Postavení Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

(1) K podpoře zájmů veřejnosti na uskutečňování svobody projevu a práva na informace se zřizuje Federální rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Federální rada“). Její činnost je hrazena z rozpočtu Federálního shromáždění.

(2) Federální rada dbá na dodržování tohoto zákona, na rozvoj plurality vysílání a na rozvoj domácí a evropské audiovizuální tvorby.

(3) Federální rada vykonává ve stanoveném rozsahu8) státní správu (§ 17).

§ 17

Činnost Federální rady

Federální rada

a) se ve spolupráci s orgány pro rozhlasové a televizní vysílání zřízenými zákony České národní rady a Slovenské národní rady (dále jen „orgány republik“) svými stanovisky a návrhy podílí na vytváření zásad státní politiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje;

b) se ve spolupráci s orgány republik podílí na vypracovávání plánů využití kmitočtů pro rozhlasové a televizní vysílání a tyto plány uveřejňuje;

c) po dohodě s orgány republik uděluje a odnímá licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání, pokud půjde o subjekty působící na celém území federace nebo pokud tato činnost podstatně přesahuje území jedné z republik anebo pokud půjde o licence k vysílání z území České a Slovenské Federativní Republiky pro zahraničí;

d) vydává upozornění a uplatňuje pokuty (§ 20) vůči držitelům licencí, které udělila, provozovatelům, kteří získali oprávnění k vysílání na základě zákona Federálního shromáždění, nebo subjektům vysílajícím bez licence, k jejímuž udělení je příslušná;

e) se vyjadřuje ve spolupráci s orgány republik k návrhům a plnění mezinárodních smluv, které souvisejí s vysíláním, a svá stanoviska předkládá vládě České a Slovenské Federativní Republiky;

f) vede celostátní evidenci udělených licencí a jejich změn;

g) nejméně jednou ročně předkládá Federálnímu shromáždění zprávu o stavu rozhlasového a televizního vysílání a o své činnosti.

§ 18

Složení Federální rady

(1) Federální rada má devět členů z řad odborníků, osobností a představitelů veřejného života, z nichž tři volí Federální shromáždění, tři Česká národní rada a tři Slovenská národní rada. Členové Federální rady jsou voleni na dobu šesti let.

(...)