Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. listopadu 1991

o Českém rozhlasu

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Český rozhlas se sídlem v Praze.

(2) Český rozhlas je právnickou osobou,která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československého rozhlasu. 1) Český rozhlas vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Český rozhlas se nezapisuje do podnikového rejstříku.

(3) Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český rozhlas neodpovídá za závazky státu.

§ 2

Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením rozhlasových programů na celém území České republiky. Jeho posláním je poskytovat objektivní, ověřené všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit vzdělávání a přispívat k zábavě posluchačů.

§ 3

Český rozhlas naplňuje poslání podle § 2 tohoto zákona zejména tím, že:

a) provozuje rozhlasové vysílání na vlastních vysílacích okruzích.

b) v dohodě se Slovenským rozhlasem a Československým rozhlasem se může podílet na programové skladbě federálního vysílacího okruhu,

c) zřizuje síť vlastních zpravodajů,

d) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství.

Rada Českého rozhlasu

§ 4

(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů Českého rozhlasu je Rada Českého rozhlasu (dále jen „Rada“). Rada má devět členů. Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické sociální a kulturní názorové proudy.

(2) Členové Rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období. Na místa uprázdněná uplynutím funkčního období jsou voleni noví členové na období pěti let. Na místa uprázdněná z jiného důvodu jsou voleni noví členové na dobu zbývající do konce funkčního období toho člena, jehož místo se uprázdnilo.

(3) Rada je za své činnosti odpovědna České národní radě.

(4) Členství v Radě je veřejnou funkcí. 2) V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady přiměřená odměna, jejíž výši určí svým usnesením předsednictvo České národní rady.

(5) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.

§ 5

(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků.

(2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů společností, které působí v oblasti rozhlasového vysílání, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké 3) nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování rozhlasového vysílání daný vlastnictvím či jinak.

§ 6

(1) Členství v Radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) odstoupením z funkce,

c) odvoláním z funkce,

d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,

e) úmrtím.

(2) Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá:

a) zaniknou-li předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 5 tohoto zákona,

b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,

c) nevykonává-li po dobu více než šesti měsíců funkci.

(3) Česká národní rada může odvolat Radu, nesplní-li Rada opakovaně své povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. a), d) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona anebo konstatuje-li Česká národní rada v průběhu šesti měsíců svým usnesením opakovaně, že Český rozhlas neplní své poslání podle § 2 tohoto zákona.

§ 7

(1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku funkčního období.

(2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

§ 8

(1) Do působnosti Rady náleží:

a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele Českého rozhlasu (dále jen „ředitele“) a na jeho návrh ředitele rozhlasových studií,

b) schvalovat rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu,

c) schvalovat na návrh ředitele Statut Českého rozhlasu,

d) zřizovat a zrušovat regionální rozhlasová studia Českého rozhlasu (dále jen „rozhlasová studia“), s výjimkou rozhlasových studií v Plzni, v Českých Budějovicích, v Praze, v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě,

e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele.

(2) Rada předkládá České národní radě výroční zprávu o činnosti a hospodaření českého rozhlasu. Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(3) Náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí z prostředků Českého rozhlasu.

§ 9

Ředitel

(1) Statutárním orgánem Českého rozhlasu je ředitel. Při jeho jmenování a odvolávání se použije § 5 tohoto zákona obdobně. Ředitel nemůže být členem Rady. Ze své činnosti je odpovědný Radě a má právo zúčastňovat se jejího zasedání.

(2) Ředitel je jmenován Radou na funkční období šesti let.

(3) Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň dvě třetiny všech členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.

§ 10

Financování Českého rozhlasu

Finančními zdroji Českého rozhlasu jsou zejména:

a) výnos ze sazeb za používání rozhlasových přijímačů podléhajících evidenci placených poplatníky s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice,

b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti.

§ 11

(1) Český rozhlas je oprávněn vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem jeho činnosti a která nesmí ohrozit jeho poslání ( § 2 tohoto zákona). Finanční příjmy získané podnikatelskou činností používá Český rozhlas k financování své činnosti ( § 2 tohoto zákona).

(2) V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí přesáhnout jedno procento denního vysílacího času.

§ 12

Rozhlasová studia

(1) Součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia v Plzni, v Českých Budějovicích, v Praze, v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě, případně rozhlasová studia zřízená na základě § 8 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.

(2) Ředitel rozhlasového studia je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní úkony týkající se rozhlasového studia, s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí. Ředitel rozhlasového studia je za činnost rozhlasového studia odpovědný řediteli.

(3) Rozhlasová studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle § 3 tohoto zákona.

§ 13

Český rozhlas může v přiměřeném rozsahu poskytnout technickou a výrobní základnu pro potřeby Československého rozhlasu a Slovenského rozhlasu. Rozsah se stanoví v ročních smlouvách uzavíraných mezi Českým rozhlasem a Československým rozhlasem nebo Slovenským rozhlasem.

Ustanovení společná a závěrečná

§ 14

(1) Česká národní rada zvolí do jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona Radu. Rada jmenuje do jednoho měsíce ode dne svého zvolení ředitele.

(2) Do doby jmenování ředitele řídí Český rozhlas prozatimní ředitel, kterého volí Česká národní rada. Prozatimnímu řediteli nepříslušejí oprávnění podle § 8 odst. 1 tohoto zákona.

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.

2) § 124 odst. 1 zákoníku práce.

3) § 116 občanského zákoníku.