Plné znění zákona z roku 1947 ke stažení: zakon_101_1947.rtf (33,6 kB)

 

ZÁKON

ze dne 28. května 1947

o postavení redaktorů a o Svazech novinářů.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

O redaktorech a čekatelích.

§ 1

(1) Redaktorem je zaměstnanec časopiseckého nebo zpravodajského podniku nebo zařízení, který jako hlavní povolání vykonává duševní činnost za tím účelem, aby myšlenky , vyjádřené slovem nebo obrazem buď jeho vlastním nebo cizím vyšly tiskem v redakční části tiskopisu, nebo byly projeveny zvukovou reprodukcí.

(...)

§ 2

(1) Redaktorem podle § 1 může býti, kdo:

a) je československým státním občanem, dosáhl 21 roků a není vyloučen ze zápisu do stálých seznamů voličských;

b) byl činný po dobu nejméně šesti měsíců jako redaktorský čekatel (odstavec 2), ačli příslušný svaz neuzná, že čekatelská doba byla nahrazena dopisovatelstvím nebo externím spolupracovnictvím nebo jiným způsobem, rovnocenným řádné praxi čekatelské

c) nebyl odsouzen podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16. Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.

(...)

O Ústředním svazu československých novinářů

§ 5

(1) Pro celé území republiky Československé zřizuje se Ústřední svaz československých novinářů se sídlem v Praze jako samosprávná korporace. Jeho členy jsou: Svaz českých novinářů a Sväz slovenských novinárov.

(2) Ústřední svaz jedná o společných věcech, týkajících se redaktorů a čekatelů vůbec, slaďuje činnost Svazu českých novinářů a Svazu slovenských novinárov a zastupuje tyto svazy, zejména vůči cizině.

(...)

(7) Ministerstvo informací je povinno pečovati o to, aby Ústřednímu svazu a všem jeho složkám i orgánům bylo možno rozvíjeti co nejúčinněji svou činnost. Dozírá na to, aby činností Ústředního svazu, jeho složek a orgánů nebyl porušen zákon a předpisy na jeho základě vydané.

O Svazu českých novinářů a Sväzu slovenských novinárov.

§ 6

(1) Svaz českých novinářů se sídlem v Praze a Sväz slovenských novinárov se sídlem v Bratislavě se zřizují jako samosprávné korporace.

(2) Úkolem obou svazů jest zastupovati a hájiti ideové a věcné zájmy tisku a zájmy členstva. Svazy jsou zejména povinny:

a) hájiti svobody ústavou zaručené;

b) pečovati o to, aby bylo umožněno demokratické, svobodné a spolehlivé zpravodajství;

c) pečovati o to, aby jejich členové řádně plnili své povinnosti, plynoucí z jejich poslání a odpovědnosti vůči veřejnosti, nezasahujíce do svobod uvedených pod písm. a);

d) vésti v evidenci členy svazu a rozhodovati ve sporných případech, jsou-li splněny podmínky § § 1 a 2 tohoto zákona.

(3) Redaktoři ( § 1) a čekatelé ( § 2, odst. 2) jsou buď členy Svazu českých novinářů se sídlem v Praze nebo Svazu slovenských novinárov se sídlem v Bratislavě. O pochybných případech a o organisační příslušnosti redaktorů a čekatelů zaměstnaných u ústředních úřadů a celostátních organisací a institucí rozhoduje výbor Ústředního svazu.

(...)

§ 9

(1) Podmínkou vykonání povolání podle § § 1 a 2 je členství v příslušném svazu. Zatímní výkon povolání je možný již od podání přihlášky podle odstavce 2 až do případného rozhodnutí podle odstavce 3. Členství ve svazu se zachovává po skončení pracovního poměru podle § 1, nejdéle však po dobu jednoho roku. Členství redaktorů, kteří vstoupí do invalidního nebo starobního důchodu, upraví organisační řády svazů.

(2) Kdo poprvé vstoupí do pracovního poměru ( § 1 a § 2, odst. 2) nebo kdo obnoví pracovní poměr redaktorský po uplynutí roční lhůty (odstavec 1), je povinen se přihlásiti do příslušného svazu do osmi dnů. Povinnost oznámiti příslušnému svazu přijetí nového redaktora nebo čekatele má v téže lhůtě i zaměstnavatel.

(...)

Disciplinární předpisy.

(...)