Zákon je níže uveden v plném znění.


Zákon

ze dne 13. září 1968

o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku

a ostatních hromadných informačních prostředků

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1) V zájmu dalšího pokojného vývoje je třeba, aby v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků nebyly narušovány důležité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu. Zároveň je třeba zabezpečit všestrannou péči o rozvoj periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.

(2) Jako orgány státní správy se zřizují Úřad pro tisk a informace, na Slovensku Slovenský úřad pro tisk a informace. Na Úřad pro tisk a informace přechází dosavadní působnost ministerstva kultury a informací podle zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 Sb.; v témže rozsahu přechází dosavadní působnost pověřence Slovenské národní rady pro kulturu a informace na Slovenský úřad pro tisk a informace. Úkolem úřadů pro tisk a informace je zejména jednotně usměrňovat a kontrolovat činnost periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.

§ 2

Organizaci a začlenění Úřadu pro tisk a informace, jakož i podrobnější vymezení jeho působnosti stanoví vláda, a pokud jde o Slovenský úřad pro tisk a informace, Slovenská národní rada.

§ 3

(1) Pozastavuje se účinnost § 17 zákona č. 81/1966 Sb., ve znění zákona č. 84/1968 Sb.

(2) Příslušný úřad pro tisk a informace má právo přímo nebo prostřednictvím zmocněnců ustanovených vedoucím příslušného úřadu na společný návrh vydavatele a šéfredaktora (dále jen zmocněnec) zajišťovat, aby v periodickém tisku (jiném hromadném informačním prostředku) nebyly zveřejňovány informace, které obsahují skutečnosti, jež jsou v rozporu s důležitými zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Obsahuje-li informace takovou skutečnost, je příslušný úřad pro tisk a informace nebo zmocněnec oprávněn pozastavit její zveřejnění nebo jiné rozšiřování.

§ 4

Zákon č. 81/1966 Sb., ve znění zákona č. 84/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

Ustanovení § 8 zní:

㤠8

(1) Registrace pozbude platnosti a oprávnění vydávat periodický tisk zanikne,

a) nebude-li vydávání periodického tisku zahájeno do jednoho roku po provedené registraci,

b) bude-li z rozhodnutí vydavatele přerušeno vydávání novin na dobu delší jednoho měsíce, vydávání časopisu nebo jiné periodické tiskoviny na dobu delší jednoho roku, nebo

c) nastane-li dodatečně skutečnost, pro kterou by nebylo možno registraci provést ( § 7 odst. 2) .

(2) Jsou-li zprávy, údaje a jiné informace uveřejněné v novinách, časopisech nebo v jiných periodických tiskovinách v rozporu s posláním periodického tisku ( § 2), zejména porušují-li důležité zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu ( § 1 a 3 zákona č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků), může orgán příslušný k provedení registrace dříve, než vydá rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) učiniti jedno z těchto opatření:

a) upozornit vydavatele na nedodržování poslání periodického tisku,

b) udělit vydavateli důtku,

c) uložit vydavateli peněžitou sankci až do výše 50 000,– Kčs,

d) odejmout dočasně, nejdéle na dobu tří měsíců, oprávnění vydávat periodický tisk.

(3) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 2 písm. c) a d) přezkoumá na návrh vydavatele krajský soud. Pro řízení o návrhu platí občanský soudní řád ( § 244 a násl.).“

§ 5

Vláda může stanovit povinnosti organizacím a orgánům, kterým bylo uděleno vydavatelské oprávnění podle zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, tak aby v rámci své vydavatelské činnosti zajistily, že nebudou narušovány důležité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu; obdobně může stanovit tyto povinnosti podnikům polygrafického průmyslu nebo jiným organizacím při výrobě tiskovin, na které se nevztahuje zákon č. 94/1949 Sb.

§ 6

Svoboda zveřejňování výsledků vědecké a umělecké tvorby není tímto zákonem dotčena.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.