Zákon je níže uveden v plném znění.

 

ZÁKON

ze dne 31. ledna 1964

o Československém rozhlase

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Československý rozhlas svou činností založenou na politice Komunistické strany Československa provádí masově politickou a výchovnou práci, zajišťuje všestrannou informovanost domácích i zahraničních posluchačů o událostech doma i v zahraničí, podporuje tvůrčí iniciativu lidu a přispívá k dovršení kulturní revoluce.

§ 2

Československý rozhlas plní své úkoly vytvářením a šířením rozhlasových pořadů. Vychází při tom z výsledků činnosti všech hospodářských, společenských, kulturních a vědeckých organizací a úzce spolupracuje se státními orgány. Státní orgány a socialistické organizace mu při plnění jeho úkolů účinně napomáhají.

§ 3

K plnění svých úkolů Československý rozhlas zejména

a) zřizuje a řídí rozhlasová studia a jejich technická zařízení,

b) uskutečňuje přenosy z veřejných událostí, z kulturních, uměleckých, sportovních, tělovýchovných a jiných vystoupení a provádí výměnu rozhlasových pořadů a zvukových záznamů s rozhlasovými stanicemi jiných států,

c) pořizuje zvukové záznamy,

d) pořádá k účelům tvorby pořadů veřejná představení, vystoupení, produkce,

e) má síť vlastních stálých i zvláštních zpravodajů doma i v zahraničí,

f) zřizuje a provozuje umělecká tělesa a soubory,

g) v oboru své působnosti se účastní činnosti mezinárodních organizací a uzavírá dohody a spolupracuje s rozhlasovými organizacemi jiných států.

§ 4

Pořadatelé kulturních, uměleckých, sportovních, tělovýchovných a jiných veřejných představení nebo vystoupení a shromáždění jsou povinni umožnit Československému rozhlasu na jeho předchozí vyžádání bezplatné provedení přenosů a pořízení zvukových záznamů pro jeho programové účely.

§ 5

Československý rozhlas je samostatnou ústřední organizací s celostátní působností, která může svým jménem nabývat práva a zavazovat se. Za činnost Československého rozhlasu odpovídá vládě ústřední ředitel, kterého vláda jmenuje a odvolává.

§ 6

Činnost Československého rozhlasu na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím oblastního ředitele pro Slovensko, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh ústředního ředitele Československého rozhlasu.

§ 7

Oblastní ředitel Československého rozhlasu pro Slovensko odpovídá za činnost Československého rozhlasu na Slovensku předsednictvu Slovenské národní rady a ústřednímu řediteli Československého rozhlasu.

§ 8

Rozhlasová studia zřízená v krajích vycházejí při plánování své činnosti a tvorbě pořadů krajského vysílání z potřeb krajů.

§ 9

Zásady vnitřního uspořádání, způsobu hospodaření a podrobnější vymezení úkolů Československého rozhlasu obsahuje statut, který vydá vláda na návrh ústředního ředitele Československého rozhlasu.

§ 10

Znaků, symbolů, názvů a znělek Československého rozhlasu nesmí být bez jeho souhlasu použito jinou organizací nebo osobou.

§ 11

Oprávněními Československého rozhlasu nejsou dotčena práva vyplývající z autorského zákona a předpisů podle něho vydaných.

§ 12

Zrušuje se vládní nařízení č. 63/1959 Sb., o změnách v organizaci rozhlasu a televize, a zrušeno je ustanovení § 3 zákona č. 137/1948 Sb., o postátnění Československého rozhlasu.

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.