Zákon uvádím v plném znění.

 

Zákon

ze dne 10. července 1933,

kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Čl. 1

K § 14 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., připojuje se jako č. 6 toto ustanovení:

6. Stejně se trestá pro přečin, kdo veřejně způsobem surovým nebo štvavým hanobí Národní shromáždění, některou jeho sněmovnu, předsednictvo, výbor nebo komisi.

 

Čl. 2

Ke zločinům a přečinům, pro které lze vysloviti podle § 34 zákona na ochranu republiky přípustnost zastavení periodického tiskopisu, náležejí též zločiny a přečiny uvedené v § 14, č. 3, § 17, č. 1, § 21, č. 1, §§ 22 a 23 téhož zákona.

 

Čl. 3

Za § 34 zákona na ochranu republiky vkládá se § 34 a) tohoto znění:

(1) Vyžaduje-li toho účinnější ochrana bezpečnosti nebo vážnosti republiky, její ústavy nebo obecného míru v ní, může vláda nařízením, schváleným presidentem republiky, nejdéle na dobu jednoho roku:

1. rozšířiti okruh trestných činů, pro které lze podle § 34 vysloviti přípustnost zastavení periodického tiskopisu, o přečiny a přestupky uvedené v § 11, č. 2, § 14, č. 4 až 6, § 15, č. 1, 2 a 4, § 16, č. 1, §§ 18 a 20;

2. prodloužiti dobu, na kterou lze podle § 34 naříditi zastavení periodického tiskopisu, u tiskopisů, vycházejících alespoň pětkrát týdně, na tři měsíce, u tiskopisů, vycházejících alespoň třikrát týdně, na šest měsíců.

(2) Vláda je povinna předložiti takové nařízení ihned oběma sněmovnám Národního shromáždění (výboru podle § 54 ústavní listiny) a odvolati je, jakmile pominou příčiny, pro které došlo k jeho vydání, nebo jakmile se na tom usnesou obě sněmovny, a to každá nadpoloviční většinou všech svých členů (výbor podle § 54 ústavní listiny).

 

Čl. 4

Tento zákon nabude činnosti osmým dnem po vyhlášení. Provésti jej ukládá se všem členům vlády.

 

T. G. Masaryk v. r.

Malypetr v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dostálek v. r.

Černý v. r.

Dr. Hodža v. r.

Dr. Trapl v. r.

Bradáč v. r.

Dr. Dérer v. r.

Dr. Czech v. r.

Dr. Meissner v. r.

Dr. Spina v. r.

Dr. Matoušek v. r.

Dr. Franke v. r.

Bechyně v. r.

Dr. Šrámek v. r.